Overzicht van stemmingen in de gemeenteraad van Wageningen, 2010 - 2014

(Een overzicht van de raadsperiode 2018 - 2022 vindt u hier)

(Een overzicht van de raadsperiode 2014 - 2018 vindt u hier)

D66 GL PvdA VVD CDA SPW CU SP
  voor     Aantal amendementen:   29 31 24 54 18 26 37 14
  tegen     Percentage geslaagde amendementen:   86% 68% 83% 41% 11% 31% 38% 14%
  verdeeld     Aantal moties:   13 30 21 20 4 21 17 15
  onthouding     Percentage geslaagde moties:   85% 90% 95% 45% 75% 33% 65% 87%
    afwezig     Gemiddeld aantal amendementen + moties per raadslid:   7,0 12,2 11,3 24,7 7,3 23,5 54,0 29,0

 

Download dit overzicht in pdf (kleurenversie) Download dit overzicht in pdf (zwartwit)

 

Sorteer deze tabel: klik op de partijlogo's en op de titels van de kolommen.

Datum Onderwerp Soort Eerste indiener Resultaat Mede-indieners  
26-04-2010 Bestemmingsplan Bergpad 5 Raadsvoorstel College aangenomen
26-04-2010 Kadernota Future Center Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
26-04-2010 Kadernota Future Center Wageningen - aanscherpen van de kaders Amendement PvdA aangenomen D66
26-04-2010 Verkoop theater Junushoff (theater wordt niet verkocht) Raadsvoorstel College aangenomen
26-04-2010 Verkoop theater Junushoff (theater wordt niet verkocht) - heropening verkooptraject Junushoff Amendement CU verworpen
26-04-2010 Voorbereidingskrediet kunstgrasvelden Raadsvoorstel College aangenomen
31-05-2010 Bestemmingsplan Wageningen Campus Raadsvoorstel College aangenomen
31-05-2010 Bestemmingsplan Wageningen Campus - realiseren ecologische verbindingszone Amendement GL aangenomen PvdA SP
31-05-2010 Bestemmingsplan Wageningen Campus - zelfstandige horeca uitsluiten Amendement VVD aangenomen SPW
31-05-2010 VNG-resolutie "perspectief van gemeenten" mag niet zonder overleg met gemeenten Motie VVD aangenomen CU CDA GL PvdA D66 SP
21-06-2010 Jaarstukken 2009 Raadsvoorstel College aangenomen
21-06-2010 Kadernota 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
21-06-2010 Kadernota 2010 - Wmo-paragraaf toevoegen in kadernota's Motie PvdA aangenomen GL D66 CDA SPW CU SP
21-06-2010 Kadernota 2010 - uitbreiden begrotingswijzer Motie VVD verworpen SPW CU
21-06-2010 Kadernota 2010 - nu alleen voorjaarsnota vaststellen, niet de kadernota Amendement SPW verworpen
21-06-2010 Kadernota 2010 - OZB niet verhogen Amendement VVD verworpen SPW
28-06-2010 1e wijziging Legesverordening 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
28-06-2010 1e wijziging Legesverordening 2010 - instellen economisch actiebudget Motie SPW verworpen
28-06-2010 1e wijziging Legesverordening 2010 - bouwleges nu niet maximeren Amendement SP verworpen
28-06-2010 1e wijziging Legesverordening 2010 - bovengrens bouwleges verhogen Amendement CU verworpen
28-06-2010 Instellen woonkeur Initiatiefvoorstel CU aangenomen
28-06-2010 Investeringskrediet kunstgrasvelden Raadsvoorstel College aangenomen
28-06-2010 Investeringskrediet kunstgrasvelden - aanleg kunstgras is vooral voor de jeugd Motie SP aangenomen
28-06-2010 Investeringskrediet kunstgrasvelden - velden faseerd aanleggen Amendement GL aangenomen D66 SP
28-06-2010 Terughoudend handhaven antikraakwet Motie GL aangenomen PvdA SP
27-09-2010 Bestemming bijdrage UPC voor boek Wageningen 750 Raadsvoorstel College aangenomen
27-09-2010 Bestemming bijdrage UPC voor boek Wageningen 750 - boekproject moet tegenprestatie leveren aan de gemeente Motie GL aangenomen
27-09-2010 Bestemming bijdrage UPC voor boek Wageningen 750 - geen boek maar een feest Amendement SPW verworpen
27-09-2010 Bestemming bijdrage UPC voor boek Wageningen 750 - geen subsidie maar aankoop van boeken Amendement SPW verworpen
27-09-2010 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
27-09-2010 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2010 - straatnamen geven n.a.v. lijst van Oud Wageningen Motie SPW verworpen
27-09-2010 Plan Wageningen 750 jaar versnellen Motie D66 verworpen
27-09-2010 Welstandsnota Wageningen 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
27-09-2010 Welstandsnota Wageningen 2010 - instellen commissie ruimtelijke kwaliteit Motie GL aangenomen D66 SP
27-09-2010 Welstandsnota Wageningen 2010 - welstandsniveau "vrijheid" moet "regulier" heten Amendement VVD aangenomen SPW SP
27-09-2010 Welstandsnota Wageningen 2010 - welstandniveau "vrijheid" moet welstandsvrij worden Amendement VVD verworpen SPW
27-09-2010 Welstandsnota Wageningen 2010 - welstandsniveau "respectvol" moet alleen binnen stadsgracht gelden Amendement VVD verworpen SPW
25-10-2010 Busbaan: bezwaarbrief naar de provincie Initiatiefvoorstel SP verworpen
25-10-2010 Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
08-11-2010 Najaarsnota 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 Raadsvoorstel College aangenomen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - betere benutting budget cultuurhistorisch erfgoed Motie D66 aangenomen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - digitalisering raadsstukken Motie SPW aangenomen GL
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - experiment onderhoud centrum Motie D66 verworpen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - instellen inspraakbijsluiter Motie SPW verworpen VVD CU
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - participatiebanen maken van middel- en doelbanen Motie SPW verworpen VVD CU
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - volwasseneneducatie in Wageningen houden Motie PvdA aangenomen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - schrappen bezuinigingen hondenpoep beleid Amendement SPW aangenomen D66 VVD CDA SPW CU SP
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - halvering bezuinigingsopdracht amateurverenigingen Amendement GL aangenomen CU
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - hondenpoepbeleid uit verhoging toeristenbelasting Amendement CU verworpen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - geen verhoging afvalstoffenheffing en geen verhoging parkeertarief Amendement VVD verworpen
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - schoolzwemmen handhaven Amendement CU verworpen SPW SP
08-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - terugdraaiing bezuinigingsopdracht amateurverenigingen, financieren uit raadsvergoeding Amendement D66 verworpen
29-11-2010 Advies aan Commissariaat voor de Media over lokale media-instelling Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Advies aan Commissariaat voor de Media over lokale media-instelling Wageningen - voorkeur voor andere kandidaat Amendement VVD verworpen
29-11-2010 Bestemmingsplan DM-terrein Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Bestemmingsplan Kortenoord Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Stedenbouwkundig plan ‘Wageningen Kortenoord Mozaiekpark’ Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Stedenbouwkundig plan Kortenoord 'Mozaiekpark' - Maximale koopprijs sociale woningbouw Amendement CDA verworpen
29-11-2010 Kaders Wageningen 750 Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Kaders Wageningen 750 - instellen externe commissie Amendement D66 aangenomen GL SPW SP CDA
29-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - duurzaam printen Motie SPW aangenomen
29-11-2010 Programmabegroting 2011 - 2014 - kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrechten Motie CU aangenomen GL
29-11-2010 Uitbreiding Regionale Scholengemeenschap Pantarijn Raadsvoorstel College aangenomen
29-11-2010 Uitbreiding Regionale Scholengemeenschap Pantarijn - minder grote leerlingenstijging Amendement CDA verworpen
10-01-2011 Beeldkwaliteitsplan Binnenveld Raadsvoorstel College aangenomen
10-01-2011 Beeldkwaliteitsplan Binnenveld - richtlijnen vervangende nieuwbouw en nieuwe landgoederen Amendement PvdA aangenomen D66 GL SP CDA
10-01-2011 Deadline oplossing Junushoff Motie SPW aangenomen CDA VVD
10-01-2011 Kadernota inbreiding Wageningen-Hoog Raadsvoorstel College aangenomen
10-01-2011 Kadernota inbreiding Wageningen-Hoog - verschuivingen van het bouwblok Amendement PvdA aangenomen VVD
10-01-2011 Overeenkomst Plantenveredeling, Lawickse Allee 166-168 Raadsvoorstel College aangenomen
10-01-2011 Overeenkomst Plantenveredeling, Lawickse Allee 166-168 - volgen richtlijnen Beeldkwaliteitsplan Binnenveld.doc Amendement PvdA aangenomen GL
10-01-2011 Vorming Regio FoodValley Raadsvoorstel College   aangenomen
10-01-2011 Vorming Regio FoodValley - betere positionering Wageningen Amendement PvdA   aangenomen GL
07-02-2011 RV -Aanpak Nijenoord Allee Raadsvoorstel College aangenomen
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - budget niet beperkend laten zijn Motie PvdA verworpen
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - haalbaarheidsonderzoek rondweg Motie VVD verworpen CDA
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - liever reguliere bus over Nijenoordallee Motie SP aangenomen GL PvdA D66
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - voorstel naar knelpunten doorstroming, kruisende fietsers Amendement PvdA aangenomen GL D66
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - alle maatregelen uitvoeren Amendement SP verworpen
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - minimum eisen geluidswerende maatregelen Amendement SP verworpen
07-02-2011 Aanpak Nijenoord Allee - voorstel naar knelpunten doorstroming, kruisende fietsers incl onderzoek rondweg Amendement VVD verworpen CDA
07-02-2011 Afvalstoffenheffing (verlaging) Raadsvoorstel College aangenomen
07-02-2011 Afvalstoffenheffing (verlaging) - verder verlagen afvalstoffenheffing Amendement CDA verworpen VVD
07-02-2011 Beeldkwaliteitsplan Binnenveld - deskundige ruimtelijke kwaliteit bij bouwadviezen Motie GL verworpen
07-02-2011 Kadernota Veerweg 121 Raadsvoorstel College   aangenomen
07-02-2011 Kadernota Veerweg 121 - minder woningen bouwen (minimaal 4 maximaal 8) Amendement VVD   verworpen GL SPW
07-02-2011 Wet kraken en leegstand (cultuurmakelaar laten bemiddelen bij leegstand) Raadsvoorstel College aangenomen
07-02-2011 Wet kraken en leegstand (cultuurmakelaar laten bemiddelen bij leegstand) - opstellen totaalvisie citymanagement Motie SPW verworpen
07-02-2011 Wet kraken en leegstand (cultuurmakelaar laten bemiddelen bij leegstand) - meer doelgroepen dan alleen cultuur Amendement GL aangenomen Sp CDA PvdA VVD SPW D66
14-03-2011 Bestemmingsplan Rijnsteeg 8 Raadsvoorstel College aangenomen
14-03-2011 Bestemmingsplan Rijnsteeg 8 - geluidswerende maatregelen studentenwoningen Motie SP verworpen
14-03-2011 Bestemmingsplan Rijnsteeg 8 - extra parkeervoorzieningen Amendement VVD verworpen CU SPW CDA
14-03-2011 Onderzoek naar garantieregeling woongroepen Motie D66 aangenomen CDA
14-03-2011 Oprichting en deelneming Stichting Zonne-energie Raadsvoorstel College aangenomen
14-03-2011 Oprichting en deelneming Stichting Zonne-energie - gemeente alleen in denktank Amendement CDA verworpen VVD
14-03-2011 Oprichting en deelneming Stichting Zonne-energie - gemeente behartigt belangen particulieren Amendement PvdA verworpen SPW
14-03-2011 Oprichting en deelneming Stichting Zonne-energie - meer particuliere deelname Amendement CDA verworpen VVD
14-03-2011 Samenwerkingsovereenkomst Food Valley nog niet tekenen Motie VVD verworpen SPW CU SP
14-03-2011 Uitgangspunten kostendekkendheid leges Raadsvoorstel College aangenomen
14-03-2011 Uitgangspunten kostendekkendheid leges - geen minimum bij teruggave leges Motie GL aangenomen PvdA
14-03-2011 Uitgangspunten kostendekkendheid leges - inzage kostenopbouw leges Motie VVD aangenomen CDA SPW
14-03-2011 Uitgangspunten kostendekkendheid leges - degressief tarief over periode van 5 jaar met max. 300.000 euro Amendement CU aangenomen SP
14-03-2011 Uitgangspunten kostendekkendheid leges - sterker regressief tarief vanaf bouwsom 200.000 euro met max. 300.000 euro Amendement GL verworpen
18-04-2011 Notitie reserves en voorzieningen Raadsvoorstel College aangenomen
18-04-2011 Notitie reserves en voorzieningen - claim Vlinder niet in onbestemde reserve Amendement VVD verworpen CDA
18-04-2011 Notitie reserves en voorzieningen - frictiekosten niet opnemen Amendement CU aangenomen D66 SP CDA VVD
18-04-2011 Over te hevelen budgetten 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
18-04-2011 Over te hevelen budgetten 2010 - overschot WWB moet in onbestemde reserve Amendement CDA aangenomen VVD
18-04-2011 Perifere detailhandel-grootschalige detailhandelsvestigingenbeleid Raadsvoorstel College aangenomen
18-04-2011 Perifere detailhandel-grootschalige detailhandelsvestigingenbeleid - minder regelgeving Amendement D66 aangenomen VVD CDA
18-04-2011 Perifere detailhandel-grootschalige detailhandelsvestigingenbeleid - locaties ontsluiten per OV Amendement GL verworpen
18-04-2011 Volgen adviezen rekenkamer Motie SP aangenomen
23-05-2011 Burgerinitiatiefvoorstel arboretum De Dreijen en omgeving Raadsvoorstel Burgers   verworpen
23-05-2011 Ondersteuning bestuursakkoord met verruiming garantieregeling WSW Motie VVD   verworpen CDA
23-05-2011 Steun aan B&W bij niet instemmen met bestuursakkoord Motie PvdA   aangenomen D66 GL SP SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 Raadsvoorstel College aangenomen
20-06-2011 Kadernota 2011 - Balkenendenorm bij subsidieverstrekking Motie CU verworpen
20-06-2011 Kadernota 2011 - communicatie en tempo voortgang geluidsreducerende maatregelen Nijenoordallee Motie SP aangenomen
20-06-2011 Kadernota 2011 - behouden eigen keuzes gemeente bij minimabeleid Motie SPW aangenomen D66 GL PvdA
20-06-2011 Kadernota 2011 - inventariseren vacatiegelden Motie D66 aangenomen CU SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 - kiezen voor zwemvaardigheid ipv zwemles voor iedereen Motie PvdA aangenomen GL CDA
20-06-2011 Kadernota 2011 - tijdelijke inrichting Kirpestein-terrein Motie GL aangenomen PvdA D66
20-06-2011 Kadernota 2011 - nota nieuw cultuurbeleid in 2012 Motie PvdA aangenomen D66 GL VVD CDA SPW CU SP
20-06-2011 Kadernota 2011 - onderzoek duurzaam onkruidbeheer op verhardingen Motie GL aangenomen PvdA D66
20-06-2011 Kadernota 2011 - Voorafgaand aan de afbouw van de doelbanenconstructie wordt Kadernotitie Arbeidsparticipatie 2011 aan de raad voorgelegd Amendement SP verworpen PvdA CU SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 - OZB minder verhogen Amendement PvdA aangenomen D66 SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 - behoud cultuurmakelaar Amendement SPW aangenomen
20-06-2011 Kadernota 2011 - herziening basisbezuiniging 't Venster t.l.v. Junushoff Amendement CU verworpen
20-06-2011 Kadernota 2011 - herziening extra bezuiniging ‘t Venster Amendement CU aangenomen GL
20-06-2011 Kadernota 2011 - handhaven duurzaam onkruidbeheer Amendement GL aangenomen PvdA D66
20-06-2011 Kadernota 2011 - OZB niet verhogen Amendement VVD verworpen CDA SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 - schoolzwemmen niet afschaffen Amendement SP verworpen CU
20-06-2011 Kadernota 2011 - terugdraaien onttrekking behoedzaamheidsreserve Amendement CU verworpen
20-06-2011 Kadernota 2011 - Schrappen toepassen kaasschaf op subsidies amateurverenigingen Amendement GL aangenomen CU D66
20-06-2011 Kadernota 2011 - verkoop panden Wilh.weg naar kapitaal zonder bestemming Amendement CU aangenomen
20-06-2011 Kadernota 2011 - verlaging rioolheffing 5% Amendement PvdA aangenomen GL D66 SPW
20-06-2011 Kadernota 2011 - verlaging rioolheffing 7,7% Amendement VVD verworpen CDA SPW
27-06-2011 Kaders arbeidsparticipatie Raadsvoorstel College aangenomen
27-06-2011 Kaders arbeidsparticipatie - re-integratietraject voor alle doelbaners Motie GL aangenomen SPW CU PvdA D66 CDA
27-06-2011 Kaders arbeidsparticipatie - nuancering tegenprestatie uitkering Amendement GL aangenomen PvdA
27-06-2011 Kaders arbeidsparticipatie - participatietrajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden Amendement VVD verworpen SPW
27-06-2011 Kaders arbeidsparticipatie - tegenprestatie, tijdpad en terugkoppeling Amendement SP verworpen
27-06-2011 Studentenhuisvesting Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
27-06-2011 Studentenhuisvesting Wageningen - maak locatie de Born alleen voor tijdelijke huisvesting Amendement CU verworpen
27-06-2011 Studentenhuisvesting Wageningen - tijdelijke bewoning leegstaande panden permanent onderdeel studentenhuisvestingsbeleid Amendement GL aangenomen PvdA D66
27-06-2011 Vervolgproces visievorming De Dreijen Raadsvoorstel College aangenomen
27-06-2011 Vervolgproces visievorming De Dreijen - inzicht in knellende kaders Motie D66 aangenomen PvdA VVD CDA
27-06-2011 Vervolgproces visievorming De Dreijen - geen opname sloopkosten Amendement SP verworpen
27-06-2011 Vervolgproces visievorming De Dreijen - visiedocument met uitgangspunten Amendement D66 aangenomen GL PvdA VVD CDA
26-09-2011 Gemeente moet stresstest uitvoeren Motie SPW verworpen CDA SP VVD
26-09-2011 Ruimtelijk model woonservicegebieden in Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
26-09-2011 Startnotitie Toekomstvisie Wageningen 2030 Raadsvoorstel College verworpen
26-09-2011 Startnotitie Toekomstvisie Wageningen 2030 - heldere kaders voor toekomstvisie Amendement GL verworpen
26-09-2011 Wijkbezoeken niet afschaffen Motie GL aangenomen SPW
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 Raadsvoorstel College aangenomen
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 - jaarlijkse kwaliteitsrapportage over optreden bij overlast Motie PvdA aangenomen GL D66
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 - strafmaat differentieren Motie GL aangenomen D66
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 - artikel optreden bij overlast verzachten Amendement PvdA aangenomen D66 GL SP
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 - sluitingstijd incidentele evenementen niet eerder Amendement D66 aangenomen SPW PvdA
24-10-2011 Tweede wijziging APV 2010 - geen leges bij opritten Amendement D66 aangenomen SPW GL
24-10-2011 Algemene subsidieverordening 2012 Raadsvoorstel College aangenomen
24-10-2011 Algemene subsidieverordening 2012 - openbaar subsidieregister maken Motie VVD aangenomen D66 SPW
24-10-2011 Algemene subsidieverordening 2012 - bestaande subsidierelaties Sport, Wmo en cultuur laten voortduren Amendement GL verworpen SP
24-10-2011 Overleg met Industrieweg en Unitas over vestiging Unitas Motie SPW verworpen VVD
24-10-2011 Strategische Agenda Regio FoodValley Raadsvoorstel College aangenomen
24-10-2011 Strategische Agenda Regio FoodValley - maximale bescherming Binnenveld Motie CU aangenomen
24-10-2011 Strategische Agenda Regio FoodValley - verbetering OV naar Arnhem Motie VVD aangenomen
07-11-2011 Kaders actualisering bestemmingsplan Havengebied Raadsvoorstel College aangenomen
07-11-2011 Kaders actualisering bestemmingsplan Havengebied - visie op versterking recreatieve en toeristische activiteiten in en rond de haven Motie GL aangenomen PvdA CDA SPW SP
07-11-2011 Kaders actualisering bestemmingsplan Havengebied - milieukaders Amendement GL verworpen SP
07-11-2011 Kaders actualisering bestemmingsplan Havengebied - uitbreiden terras VADA Amendement VVD aangenomen D66 CDA SPW GL
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 Raadsvoorstel College aangenomen
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 - bevriezen vacatiegelden Amendement CU aangenomen D66
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 - geld voor Musinga-Rijn Amendement GL aangenomen PvdA VVD CDA SPW D66 CU SP
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 - gemeente moet stresstest uitvoeren Amendement SPW verworpen VVD CDA
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 - instellen reserve actie economische crisis Amendement SPW verworpen
07-11-2011 Programmabegroting 2012-2015 - verlaging OZB-last Amendement CDA verworpen VVD
28-11-2011 Innovatie Stadhuis Raadsvoorstel College aangenomen
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - dekking bij kadernota Amendement CU aangenomen D66 PvdA GL SPW
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - financiele dekking Amendement VVD verworpen SPW
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - stappenplan huisvesting, ICT en HNW zonder keuze voor één locatie Amendement SP verworpen
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - extra kaders Amendement VVD verworpen SPW
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - plan bij kadernota Amendement PvdA aangenomen CU GL SPW D66
28-11-2011 Innovatie Stadhuis - visie op organisatieontwikkeling Amendement VVD verworpen
28-11-2011 Prestatieafspraken Gemeente/Woningstichting Raadsvoorstel College aangenomen
28-11-2011 Prestatieafspraken Gemeente/Woningstichting - energiebesparing particulieren motie VVD aangenomen
28-11-2011 Voortzetting reclamebelasting - voortzetten tot 31 dec. 2014 (RV is na amendering niet in stemming gebracht) Amendement VVD aangenomen
28-11-2011 Verkeersveiligheid Haarweg Motie SP aangenomen
09-01-2012 Kaders Lawickse Hof Raadsvoorstel College aangenomen
09-01-2012 Kaders Lawickse Hof - max 2 hoogteaccenten van max 21 m en max 2 traveeen breed Amendement PvdA aangenomen
09-01-2012 Kaders Lawickse Hof - max hoogte 18 m en max 4 traveeen breed bij hoogteaccenten Amendement CU verworpen
09-01-2012 Kaders Lawickse Hof - terug naar kaders 2009 Amendement SPW verworpen CDA SP
09-01-2012 Speelruimteplan Wageningen - als scenario 1Bplus niet doorgaat, kiezen voor 1B met prioritering Amendement CU aangenomen VVD CDA D66
09-01-2012 Eenmalige subsidie Movie W onder bepaalde voorwaarden Motie GL aangenomen VVD SP PvdA
10-01-2012 Aanwijzing Wageningen toeristische gemeente wijziging verordening winkeltijdenwet Raadsvoorstel College aangenomen
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 Raadsvoorstel College aangenomen
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 - geen max op reserve participatie minima Amendement GL verworpen CU SPW SP
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 - handhaven geldterugregeling sport en cultuur voor volwassenen Amendement CU verworpen GL SP SPW
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 - maatwerkprincipe en autonomie als uitgangspunt Amendement GL aangenomen D66 PvdA SPW CDA SP
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 - extra ondersteuning kwetsbare vrijwilligers Amendement GL verworpen SPW SP
10-01-2012 Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2012-2015 - sociaal raadslieden terug in MO-beleid Amendement PvdA aangenomen CDA CU GL SP
10-01-2012 Geen ondergrondse opslag kernafval Motie GL aangenomen SP PvdA
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 Raadsvoorstel College aangenomen
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - compensatie als het buiten schuld vereniging misgaat Amendement SP verworpen
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - compensatie als het buiten schuld vereniging misgaat Motie SP aangenomen
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - compensatie tarieven 2e helft 2012 bij zelfbeheer vanaf 2013 Amendement CU aangenomen D66
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - schrappen deel kaders om pas na nadere onderbouwing event zelfbeheer invoeren Amendement VVD verworpen
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - vervallen aantal kaders om zaalhuur te verlagen en subsidies jeugd/schoolsport te houden Amendement CU verworpen
06-02-2012 Beleidsplan Sport 2012-2015 - instellen participatiefonds sport en cultuur Motie PvdA aangenomen GL D66
06-02-2012 Bestemmingsplan Rustenburg II Raadsvoorstel College aangenomen
06-02-2012 Bestemmingsplan Rustenburg II - maak een actueel beleidsplan vervoer en parkeren Motie SP aangenomen
06-02-2012 Bij minister Leers aandringen op kinderpardon Motie GL aangenomen CU PvdA SP D66
06-02-2012 Speelruimteplan Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
06-02-2012 Speelruimteplan Wageningen - meer burger inspraak bij jongerenontmoetingsplekken Motie VVD verworpen CU SPW
06-02-2012 Speelruimteplan Wageningen - in alle scenario's mogelijkheid met andere organisaties zoveel mogelijk benutten Amendement D66 aangenomen VVD CDA
06-02-2012 Toegankelijk maken busstation - OV fiets op het busstation Motie GL aangenomen CDA SP CU VVD PvdA
06-02-2012 Toegankelijk maken busstation - motie van treurnis vanwege niet uitvoeren motie maart 2009 OV fiets Motie SPW verworpen
06-02-2012 Toegankelijk maken busstation Raadsvoorstel College aangenomen
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) Raadsvoorstel College aangenomen
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - ontwikkeling Aldi op Nudestrip faciliteren Amendement SP verworpen SPW
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - bestaande supers niet uitbreiden Amendement D66 verworpen PvdA
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - snel werk maken van fietsverbinding binnenstad-Campus Motie GL aangenomen VVD
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - geen detailhandel op Campus Amendement CU verworpen SPW
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - Nudestrip blijft voor supermarkten Amendement CDA verworpen CU
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - Nudestrip nog wel courante winkellocatie Amendement D66 aangenomen SPW PvdA
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - Voorstel maken om Nudestrip snel ontwikkelen Motie PvdA aangenomen D66 SPW CU
12-03-2012 Beleidskaders Economische Visie Detailhandel & Horeca (EVDH) - toegankelijkheid binnenstad voor auto's en fietsen + voldoende P-gelegenheid Motie VVD aangenomen
12-03-2012 Kaders actualisatie bestemmingsplan Buitengebied Raadsvoorstel College aangenomen
12-03-2012 Kaders actualisatie bestemmingsplan Buitengebied - bescherming EHS en verbindingszone Amendement GL aangenomen SP
12-03-2012 Kaders Nudepark 2, fase 1 Raadsvoorstel College aangenomen
12-03-2012 Kaders Nudepark 2, fase 1 - plan maken om Industrieweg en omgeving te revitaliseren tijdens ontwikkeling Nude 2 Motie PvdA aangenomen
12-03-2012 Kaders Nudepark 2, fase 1 - verleggen voorste bebouwingsgrens op teminste 25 m Law Allee Amendement D66 aangenomen
12-03-2012 Programma Kleine Stedenbeleid 2012-2015 Raadsvoorstel College aangenomen
12-03-2012 Programma Kleine Stedenbeleid 2012-2015 - minder geld naar Junushoff meer naar sociale infrastructuur Amendement CU verworpen SPW
12-03-2012 Realiseren Join the Pipe Motie GL aangenomen PvdA
16-04-2012 Eerste wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2007 Raadsvoorstel College aangenomen
16-04-2012 Rol SW-bedrijf binnen de Wet Werken Naar Vermogen Raadsvoorstel College aangenomen
21-05-2012 Jaarstukken 2011 Raadsvoorstel College aangenomen
21-05-2012 Jaarstukken 2011 - overschot niet in onbestemde reserve maar grotendeels in kapitaal zonder bestemming Amendement CU aangenomen D66 CDA VVD SPW
21-05-2012 Routekaart 'Wageningen klimaatneutraal in 2030' Raadsvoorstel College aangenomen
21-05-2012 Routekaart 'Wageningen klimaatneutraal in 2030' - streven naar windenergie maar geen windmolens in Wageningen Amendement CDA verworpen CU SPW
21-05-2012 Routekaart 'Wageningen klimaatneutraal in 2030' - streven naar draagvlak Amendement SP aangenomen D66
21-05-2012 Routekaart 'Wageningen klimaatneutraal in 2030' - vierjaarlijkse terugkoppeling en vaststelling doelen Amendement VVD aangenomen CU SP D66 PvdA SPW
25-06-2012 Budgetneutrale innovatie en verbouw stadhuis Raadsvoorstel College aangenomen
25-06-2012 Budgetneutrale innovatie en verbouw stadhuis - geen engineering maar design and build Amendement VVD verworpen
25-06-2012 Kaders Nobelweg 52 (voorheen Nobelmavo-Pantarijn) Raadsvoorstel College aangenomen
02-07-2012 Kadernota 2012 Raadsvoorstel College aangenomen
02-07-2012 Kadernota 2012 - sta bouw studentenwoningen op Campus de Born per direct toe Motie GL aangenomen PvdA CDA D66
02-07-2012 Kadernota 2012 - verkiezingsborden niet afschaffen Amendement D66 aangenomen GL PvdA VVD CDA SPW CU SP
02-07-2012 Kadernota 2012 - voer een kerntakendisussie Motie SPW verworpen CDA
24-09-2012 Bestemmingsplan Plantenveredeling Lawickse Allee en beeldkw.pl. Nieuwe Nu - ook noordzijde beplanten Amendement GL   aangenomen CU SPW D66
24-09-2012 Bestemmingsplan Plantenveredeling Lawickse Allee en beeldkw.pl. Nieuwe Nu Raadsvoorstel College   aangenomen
24-09-2012 Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst De Vallei - grotere rol van de raad bij wijzigingen Motie VVD   aangenomen GL SPW D66 CU
24-09-2012 Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst De Vallei - borging verantwoording AB aan de raad Motie GL   aangenomen VVD SPW D66 CU
24-09-2012 Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst De Vallei Raadsvoorstel College   verworpen
24-09-2012 Veilig stellen financ bijdrage provincie voor revitalisering Nude 1980 en Nudepark 1 Motie D66   aangenomen VVD CU PvdA SPW CDA
24-09-2012 Overeenkomsten Nudepark II, fase 1 - andere fasering stappenplan Amendement PvdA   aangenomen
24-09-2012 Overeenkomsten Nudepark II, fase 1 Raadsvoorstel College   aangenomen
22-10-2012 Kaders structuurvisie - herformulering beslispunten door formulering eigen inhoudelijke kaders Amendement PvdA aangenomen SP GL D66 SPW CU CDA
22-10-2012 Kaders structuurvisie - herformulering vorige amendement Amendement SPW verworpen
22-10-2012 Kaders structuurvisie - uitnodigend karakter uitvoeringsagenda met doel maatschappelijke participatie in uitvoering Motie GL aangenomen D66
22-10-2012 Kaders structuurvisie Raadsvoorstel College aangenomen
22-10-2012 Schulddienstverlening 2012-2015 Raadsvoorstel College aangenomen
22-10-2012 Kaders Gemeentelijk Mobiliteitsplan - inhoudelijke kaders voorstel B&W wijzigen in nieuwe kaders Amendement CDA verworpen CU
22-10-2012 Kaders Gemeentelijk Mobiliteitsplan - toetsing deelplannen aan gemeentelijk mobiliteitsplan Amendement SP aangenomen GL CU
22-10-2012 Kaders Gemeentelijk Mobiliteitsplan Raadsvoorstel College aangenomen
22-10-2012 Gemeenteraad Wageningen tegen de wietpas Motie D66 aangenomen SP PvdA Stadpartij
22-10-2012 Procedure heroverwegen besluit 'Wageningen toeristische gemeente' Motie CU verworpen CDA SP
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - behoud jongerenparticipatie buitenruimte Amendement CU verworpen SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - plan maken tot behoud natuur en milieu educatie (NME) Amendement GL aangenomen D66
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - bezuiniging 4 en 5 mei met beleid Amendement VVD aangenomen CU SPW PvdA D66 GL CDA
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - geen kerstpakket raadsleden; besparing naar voedselbank Amendement SPW verworpen
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - geen kerstpakket voor de raadsleden Amendement D66 aangenomen VVD SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - verhoging tarief gehandicaptenparkeerkaart schrappen Amendement CU aangenomen GL SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - Behoud Groene Wiel te dekken uit klimaat-fte Amendement CU verworpen CDA SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - budget voor maaltijdvoorziening en alarmering houden Amendement CU verworpen SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - OZB verhoging jaar later laten ingaan Amendement CU verworpen
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - schrappen bezuiniging Wmo Amendement SPW verworpen SP
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - uitstellen vernieuwbouw stadhuis en besparing in reserve Amendement CDA verworpen VVD SPW SP
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - vereenvoudigen kapvergunningen Amendement VVD verworpen
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - verlaging OZB Amendement VVD verworpen SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - Wielewaag blijft open Amendement CU verworpen
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - afschaffen najaarsnota Motie PvdA aangenomen VVD
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - plan maken behoud jongerenparticipatie buitenruimte en tienerparticipatie Motie GL aangenomen D66 SPW CU
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - bestendigen geen kosten voor aanvrager gehandicaptenparkeerplaats Motie CU aangenomen SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - voorstel maken voor cultuurnota als basis voor bezuinigingen Motie D66 aangenomen GL PvdA VVD CU SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - evaluatie proces toekenning gelden MO-beleid Motie CDA aangenomen PvdA D66 CU GL VVD SP SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - mogelijkheden/gevolgen afbouw budget schoolbegeleiding onderzoeken Motie VVD verworpen SPW
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - mogelijkheden/gevolgen afbouw stedenbanden onderzoeken Motie VVD verworpen CU SP
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - heroverwegen via evaluatie wijkbezoeken Motie VVD verworpen CU SP
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - klimaatbeleid op monumenten Motie PvdA aangenomen SP D66 GL VVD
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - onderzoek naar gezamenlijke FoodValley-rekenkamer Motie VVD aangenomen
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - plan maken tot behoud functies en voorziening ouderen in centrum Motie SPW verworpen SP CU
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - plan maken overgangssituatie Wielewaag Motie PvdA aangenomen GL D66 CDA
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 - voorwaarden verkoop snippergroen Motie GL verworpen PvdA
05-11-2012 Programmabegroting 2013-2016 Raadsvoorstel College aangenomen
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - reductie kosten afvalscheiding/afvalstoffenheffing door stimuleren afvalscheiding Amendement D66 aangenomen VVD SPW CDA CU
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - wegnemen bruikbaar grof vuil niet strafbaar Amendement D66 aangenomen VVD SPW CDA CU
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - vastleggen duidelijke evaluatiecriteria; aandacht ouderen Amendement GL aangenomen PvdA CU SPW
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - geen pilot maar ervaringen elders gebruiken Amendement SP verworpen CDA
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - geen pilot maar onderzoek naar meest doeltreffende maatregelen Amendement VVD verworpen
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - oproep VNG tegen raamovereenkomst stemmen wegens afschaffen statiegeld op PET-flessen Motie CU verworpen GL SP
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 - onderzoek reductie bouw- en sloopafval en illegaal gebruik Motie CU aangenomen SP D66
26-11-2012 Afvalbeleidsplan 2012 Raadsvoorstel College aangenomen
26-11-2012 Bijstelling kaders Future Center Wageningen - schrappen randvoorwaarde oefenveld vrij van obstakels Amendement CU aangenomen CDA
26-11-2012 Bijstelling kaders Future Center Wageningen - schrappen recht op overdracht aan Boei BV Amendement D66 aangenomen CU
26-11-2012 Bijstelling kaders Future Center Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
26-11-2012 Onderwijshuisvesting Kortenoord Raadsvoorstel College aangenomen
26-11-2012 Overleg met partners en zorg overbrengen aan Den Haag over huurwoningwaarderingsysteem Motie SP aangenomen
07-01-2013 Begroting 2013 Permar WS en reorganisatieplan Permar WS Raadsvoorstel College aangenomen
07-01-2013 Begroting 2013 Permar WS en reorganisatieplan Permar WS - Wageningen moet meer afnemen bij Permar Motie D66 aangenomen SP CDA GL PvdA CU
07-01-2013 Begroting 2013 Permar WS en reorganisatieplan Permar WS - Organiseer een dialoogbijeenkomst over toekomst van Permar Motie SP aangenomen GL CU D66 CDA PvdA SPW
07-01-2013 Eerste wijziging Verordening reclamebelasting 2013 Raadsvoorstel College aangenomen
07-01-2013 Eerste wijziging Verordening reclamebelasting 2013 - hoogte reclamebelasing n.a.v. WOZ-waarde Motie CU aangenomen SP VVD
07-01-2013 Terugbrengen formatie wethouders Initiatiefvoorstel SPW verworpen
11-02-2013 Verslaggeving van gemeentepolitiek als aanbestedingscriterium raadspagina in lokale media Motie SPW aangenomen PvdA D66
11-02-2013 Groenbeheerplan Wageningen Hoog derde cyclus, eerste fase 2013 Raadsvoorstel College aangenomen  
11-02-2013 Groenbeheerplan Wageningen Hoog derde cyclus, eerste fase 2013 - evalueren eerdere cycli groenbeheerplan Motie PvdA aangenomen D66 GL
11-02-2013 Groenbeheerplan Wageningen Hoog derde cyclus, eerste fase 2013 - uitstellen en eerst burgerinspraak Amendement SPW verworpen SP
11-02-2013 Zondagopenstelling in Wageningen Raadsvoorstel College verworpen
11-02-2013 Zondagopenstelling in Wageningen - terug naar oude verordening Amendement CU verworpen CDA SP
11-02-2013 Zondagopenstelling in Wageningen - verruiming openingstijden naar 22.00 uur Amendement D66 aangenomen VVD SPW
11-02-2013 Bestemmingsplan De Lawickse Hof Raadsvoorstel College aangenomen
11-02-2013 Bestemmingsplan De Lawickse Hof - gebied tijdelijk inrichten als parkeerplaats Motie SP aangenomen CDA
11-02-2013 Bestemmingsplan De Lawickse Hof - verbeelding is leidend voor definitief ontwerp Amendement PvdA verworpen CU GL
11-02-2013 Kaders bestemmingsplan bedrijventerreinen Raadsvoorstel College aangenomen
18-03-2013 Uitvoering motie jongerenparticipatie buitenruimte en tienerparticipatie Raadsvoorstel College aangenomen
18-03-2013 Uitvoering motie jongerenparticipatie buitenruimte en tienerparticipatie - tienerparticipatie nog verder uitbreiden Amendement CU verworpen CU SPW SP
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next Raadsvoorstel College aangenomen
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - achteraf betaald parkeren Gevangenpoort realiseren Motie VVD verworpen CDA SP SPW
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - terrastijden verruimen Motie SPW verworpen VVD D66
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - achteraf betaald parkeren heronderzoeken Motie CU aangenomen
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - wel kleine winkels in buurten Amendement CU aangenomen SPW SP CDA PvdA
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - geen vestigingscriteria voor horeca Amendement D66 verworpen
18-03-2013 Economische Visie Detailhandel en Horeca Next - verheldering vestigingscriteria voor horeca Amendement SPW aangenomen PvdA SP CDA
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I Raadsvoorstel College aangenomen
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - beslispunten volledig herzien Amendement CDA verworpen VVD SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - herziening prioritering Amendement VVD verworpen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - check op toegankelijkheid minder validen Amendement PvdA aangenomen GL CDA CU
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - gratis parkeren in en bij centrum niet bij voorbaat ongewenst Amendement VVD aangenomen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel I - voor bewoners niet meer parkeerverunningen dan plaatsen, voor zakelijk wel Amendement VVD aangenomen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - overschotten parkeerexploitatie gaan naar autoparkeervoorzieningen Amendement VVD verworpen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - geen ambtelijke capaciteit naar verblijfs- en tolheffingen Amendement VVD aangenomen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - terugdringing autogebruik geen doel op zich Amendement VVD aangenomen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - fiets niet belangrijker dan maar gelijkwaardig aan auto Amendement VVD aangenomen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - herziening prioritering hoofdwegenstructuur Amendement VVD verworpen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - mogelijkheden fietsersoversteek open houden Amendement CU aangenomen SP VVD CDA PvdA D66 GL SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - Wag. werkt actief mee aan bestuursovereenkomst Rijnbrug Amendement VVD verworpen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - uitbreiding parkeercapaciteit centrum Amendement VVD verworpen CDA SPW
22-04-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan, deel I - verkeersveiligheid wordt hoofdprioriteit Amendement CDA aangenomen VVD
22-04-2013 Tegen strafbaarstelling illegaal verblijf in Nederland Motie CU aangenomen GL D66 SP PvdA
22-04-2013 Aanscherpen overgangssituatie Wielewaag Motie SP verworpen SPW VVD CU CDA
27-05-2013 Kaders vernieuwbouw stadhuis Raadsvoorstel College aangenomen
27-05-2013 Kaders vernieuwbouw stadhuis - fietsenstalling ook geschikt voor burgers Amendement VVD verworpen PvdA SPW
27-05-2013 Kaders vernieuwbouw stadhuis - verplaatsen fietsparkeren naar buiten stadhuis Amendement VVD verworpen SPW SP
27-05-2013 Integrale visie op de drie decentralisaties Raadsvoorstel College aangenomen
27-05-2013 Integrale visie drie decentralisaties - budget volgt beleid, er mag extra geld bij het rijksbudget Amendement GL aangenomen D66 CU PvdA
27-05-2013 Verzelfstandiging (waren)markt Raadsvoorstel College aangenomen
27-05-2013 Verzelfstandiging (waren)markt - begrotingsoverschot is voor toekomstbestendigmaken warenmarkt Motie CU verworpen SP SPW
27-05-2013 Verzelfstandiging (waren)markt - evaluatie door gemeente Amendement GL verworpen CDA VVD
27-05-2013 Verzelfstandiging (waren)markt - organisatie blijft bij de gemeente Amendement SPW verworpen
27-05-2013 Kadernotitie Campus Plaza Raadsvoorstel College aangenomen
27-05-2013 Kadernotitie Campus Plazstel beeldkwaliteitsplan Campus op Motie D66 aangenomen GL CU
27-05-2013 Kadernotitie Campus Plazaandacht voor sociale veiligheid Motie SP aangenomen CU SPW CDA VVD PvdA GL D66
27-05-2013 Kadernotitie Campus Plazspecificatie oppervlakte commerciele ruimte Amendement VVD aangenomen CDA CU SPW
28-05-2013 Bestemmingsplan Laantje van Anton Pieck Raadsvoorstel College aangenomen
28-05-2013 Klimaatplan 2013 - 2016 Raadsvoorstel College aangenomen
28-05-2013 Klimaatplan 2013 - 2016 - aanscherpen voorbeeldfunctie gemeente Amendement D66 aangenomen VVD SP CDA GL PvdA
28-05-2013 Jaarstukken 2012 Raadsvoorstel College aangenomen
28-05-2013 Jaarstukken 2012 - begrotingsoverschot gaat naar naar algemene reserve Amendement D66 aangenomen CU CDA SPWVVD
01-07-2013 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota Raadsvoorstel College aangenomen
01-07-2013 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheernotwel vrijstelling bodemonderzoek op basis van bodemkwaliteitskaart Amendement D66 aangenomen VVD CDA SPW
01-07-2013 Bodemkwaliteitskaart en bodembeheernotgeluidswal alleen met schone grond Amendement GL aangenomen
01-07-2013 Olympiahal Raadsvoorstel College aangenomen
01-07-2013 Olympiahal - maak doortimmerd plan binnensportaccomodaties Motie CDA verworpen SPW VVD SP
01-07-2013 Olympiahal - taxeer voor de aankoop Amendement CDA verworpen SPW
01-07-2013 Aansluiting NS Nachtnet realiseren Motie GL aangenomen D66 SP SPW PvdA
01-07-2013 Speelplek Pleintje Boven Cerestraat behouden Motie VVD aangenomen D66 GL PvdA CDA SPW CU SP
08-07-2013 Kadernota 2013 Raadsvoorstel College aangenomen
08-07-2013 Kadernota 2013 - projecten indienen bij provinciale robuuste investeringsimpuls Motie CDA aangenomen
08-07-2013 Kadernota 2013 - geld kennisas pas geven als er een plan is Motie CU verworpen
08-07-2013 Kadernota 2013 - onderzoeken aankoop pand Wielewaag Motie SPW verworpen SP
08-07-2013 Kadernota 2013 - overschot op minimareserve gaat naar minima Amendement GL aangenomen PvdA SPW CDA
08-07-2013 Kadernota 2013 - parkeren De Zoom oplossen Amendement PvdA aangenomen CU CDA SPW VVD
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II Raadsvoorstel College aangenomen
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - prioriteit fietsparkeren en bewegwijzering autoparkeren Amendement VVD aangenomen PvdA
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - 60 km in het Binnenveld Motie CU verworpen GL
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - fietsveiligheid Tarthorst verbeteren Motie D66 aangenomen CU CDA
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - ongevallenlocaties eerder aanpakken Motie PvdA aangenomen CU GL CDA
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - prioriteren OV-fiets Motie GL aangenomen SPW CU PvdA D66
30-09-2013 Gemeentelijk Mobiliteitsplan deel II - oversteek Bornsesteeg versnellen Motie CU aangenomen D66
30-09-2013 Bestemmingsplan Buitengebied Raadsvoorstel College aangenomen
30-09-2013 Bestemmingsplan Buitengebied - zienswijzen verwerken in veegplan Motie SPW aangenomen VVD
30-09-2013 Bestemmingsplan Buitengebied - alles aanhouden en de zienswijzen nog eens bekijken Amendement SPW verworpen VVD
30-09-2013 Bestemmingsplan Buitengebied - 2 bouwlagen voor bedrijfsgebouwen Amendement VVD verworpen
30-09-2013 Bestemmingsplan Buitengebied - 7 meter voor bouwwerken niet-gebouwen Amendement VVD verworpen
22-10-2013 Samenwerking G12 en transitiearrangement jeugdzorg Raadsvoorstel College aangenomen
22-10-2013 Samenwerking G12 en transitiearrangement jeugdzorg - raad nauwer betrekken bij ontwikkelingen Motie VVD verworpen CU CDA SP en SPW
22-10-2013 Samenwerking G12 en transitiearrangement jeugdzorg - transitiearrangement beter voorbereid later inhoudelijk behandelen Amendement VVD aangenomen SPW GL PvdA CU D66 CDA SP
22-10-2013 Samenwerking G12 en transitiearrangement jeugdzorg - terugkeren naar FoodValley Amendement CDA verworpen CU VVD
28-10-2013 Drank- en horecaverordening Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
28-10-2013 Drank- en Horecaverordening Wageningen - geen restricities bij commercie door paracommerciële instellingen Amendement D66 verworpen
28-10-2013 Drank- en Horecaverordening Wageningen - verruimen paracommerciële schenktijden Amendement VVD aangenomen SPW GL CDA PvdA
28-10-2013 Drank- en Horecaverordening Wageningen - verbod prijsacties met alcoholica in horeca in detailhandel Amendement CU verworpen
28-10-2013 Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Raadsvoorstel College aangenomen
28-10-2013 Algemene Plaatselijke Verordening 2014 - differentiatie strafbepaling naar lichte en zware overtredingen Amendement GL aangenomen PvdA D66
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen - windmolens ook in FoodValley Motie PvdA aangenomen GL
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen - geen bedrijfsmatige participatie door gemeente Amendement D66 aangenomen CDA CU VVD
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen - burgerparticipatie is voorwaarde Amendement PvdA aangenomen GL
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen - geen molens in het bos Amendement VVD aangenomen CU CDA
28-10-2013 Locatiekeuze windmolens Wageningen - geen windmolens in Wageningen, belangen buiten Wageningen wel behartigen Amendement SPW verworpen
28-10-2013 Visie natuur- en milieueducatie Raadsvoorstel College aangenomen
28-10-2013 Visie natuur- en milieueducatie - voorgestelde veranderingen in natuureducatie evalueren Motie SP aangenomen GL VVD D66 CDA
28-10-2013 Regionale gebiedsvisie Raadsvoorstel College aangenomen
28-10-2013 Regionale gebiedsvisie - natuurbehoud en duurzaam bouwen opnemen in reactie Amendement GL aangenomen D66 SPW CU SP
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 Raadsvoorstel College aangenomen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - terugdraaien bezuiniging participatiebeleid vrijwilligerspremies Motie GL verworpen CU
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - nieuwbouw Ireneschool voortvarend aanpakken Motie CU aangenomen SPW
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - onderzoek Marijkewegkorfbalveldenbinnensportaccommodatie Motie CDA   aangenomen D66 VVD SPW PvdA CU SP
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - besluit stadhuis uitstellen tot na verkiezingen Motie VVD   verworpen CDA SPW SP
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - Ozb niet omhoog Amendement D66 aangenomen VVD CDA SPW
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - vrijgevallen middelen Kortenoordschool investeren in onderwijsgebouwen Amendement GL verworpen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - niet investeren in school op Kortenoord Amendement VVD aangenomen D66 CDA SPW CU
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - voorrang in GMP aan fietsparkeren centrum Amendement PvdA verworpen SP
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - verkenning ongelijkvloerse oversteek Rooseveltweg uit algemene bestemmingsreserve Amendement CU verworpen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - aanpak ongevallenlocaties uit algemene bestemmingsreserve Amendement CU verworpen PvdA
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - voorrang in GMP aan OV-fiets Amendement PvdA verworpen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - voorrang in GMP aan parkeerverwijssysteem Amendement VVD aangenomen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - verkenning fietsroutes uit algemene bestemmingsreserve Amendement CU verworpen
12-11-2013 Programmabegroting 2014-2017 - borgen toekomstig besluit investeringsagenda Amendement VVD aangenomen CDA SPW
02-12-2013 Cultuurbeleid 2014 en verder Raadsvoorstel College aangenomen
02-12-2013 Cultuurbeleid 2014 en verder - minder bezuinigen ’t Venster cultuurmakelaar behouden, totale bezuinigingen cultuur verminderen Amendement GL aangenomen  
02-12-2013 Overleg over behoud buitenplaats Villa Sanoer Motie D66 aangenomen CDA GL
02-12-2013 Verordening reclamebelasting 2014 Raadsvoorstel College verworpen
02-12-2013 Verordening reclamebelasting 2014 - uitstel wozwaardesysteem tot 2015 Amendement SPW verworpen
03-12-2013 Structuurvisie Raadsvoorstel College aangenomen
03-12-2013 Structuurvisie - structuurvisie moet uigaan van bevolkingsgroei Amendement CDA verworpen
03-12-2013 Structuurvisie - kamergewijs verhuur overal mogelijk Amendement D66 aangenomen VVD GL CDA PvdA
03-12-2013 Structuurvisie - studentenhuisvesting op binnenstedelijke locaties Amendement SPW verworpen
03-12-2013 Structuurvisie - De Dreijen wordt heterogene woonwijk Amendement PvdA aangenomen SP GL
03-12-2013 Structuurvisie - ruimtelijke reservering voor rondweg Amendement VVD verworpen
03-12-2013 Structuurvisie - autoverkeer beter faciliteren Amendement CDA verworpen VVD
03-12-2013 Structuurvisie - visie opnemen op logische fietsroute Kortenoord-Campus Amendement PvdA aangenomen GL
03-12-2013 Structuurvisie - zienswijzen over gebieden die ivm biodiversiteit beschermd moeten worden gegrond verklaren Amendement GL verworpen D66
03-12-2013 Structuurvisie - gemeente volgt rijks- en provinciaal beleid voor Uiterwaarden, Binnenveld, Eng en ‘Bos’ Amendement SPW Verworpen  
03-12-2013 Structuurvisie - windturbines niet buiten structuurvisie houden Amendement CDA verworpen
03-12-2013 Structuurvisie - de structuurvisie is een juridisch niet-bindend beleidsdocument Amendement SPW aangenomen
03-12-2013 Wensen en bedenkingen transitiearrangement jeugdzorg G12 Raadsvoorstel College aangenomen
03-12-2013 Wensen en bedenkingen transitiearrangement jeugdzorg G12 - waarborgen democratische legitimering Motie GL aangenomen D66 PvdA CU
03-12-2013 Wensen en bedenkingen transitiearrangement jeugdzorg G12 - bij voorkeur werken met raamcontracten Amendement D66 aangenomen GL SPW VVD
13-01-2014 Financiele pas op de plaats tot installatie nieuw college van B&W Motie SPW verworpen VVD CDA
13-01-2014 Bestemmingsplan vernieuwbouw stadhuis Raadsvoorstel College aangenomen
13-01-2014 Bestemmingsplan vernieuwbouw stadhuis - eerst aantal te realiseren parkeerplaatsen afstemmen op de uitbreiding Amendement VVD verworpen SP CDA SPW
13-01-2014 Bestemmingsplan vernieuwbouw stadhuis - eerst economische haalbaarheid waarborgen Amendement VVD verworpen SP CDA SPW
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen - flexibel bouwen voor diverse doelgroepen Motie SPW verworpen SP CDA CU
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen - particulier kamerverhuur mag overal Motie SPW aangenomen VVD CDA D66 CU
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen - geen permanente studentenhuisvesting op Diedenoort Amendement VVD aangenomen SPW CU
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen - niet grootschalig bouwen op Campus Amendement SPW verworpen
13-01-2014 Locatiekeuze studentenhuisvesting Wageningen - kwantitatieve spreiding bereikbaarheid, hinder e.d. meewegen bij geschiktheid Amendement SPW aangenomen VVD CDA CU
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen Raadsvoorstel College aangenomen
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - volwaardige positie voor professionals Motie GL aangenomen CU D66 PvdA CDA SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - zware en specialistische zorg blijft bereikbaar Motie GL aangenomen D66 PvdA SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - geen eigen bijdrage voor jeugdzorg Motie PvdA aangenomen D66
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - neem advies kinderombudsman waarheidsvinding mee in decentralisaties Motie PvdA aangenomen D66 GL CDA VVD SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - werk klachtenregeling uit Motie PvdA aangenomen CDA VVD SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - stel jeugdclientenraad in Motie PvdA aangenomen D66 CDA GL SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - geef nazorg een plek Motie PvdA aangenomen D66 CU CDA SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - maak onderzoek rekenkamercommissie mogelijk bij regionale samenwerking Motie CU aangenomen SP SPW CDA VVD PvdA GL D66
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - vastleggen rollen en verantwoordelijkheden Amendement D66 aangenomen GL SPW CDA CU VVD
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - maak toetsbare kaders Amendement PvdA aangenomen D66 GL CDA SP VVD SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - aanscherpen vier punten Amendement D66 aangenomen SPW CU VVD CDA GL SP PvdA
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - aanscherpen uitvoering lokaal, alleen regionaal als dat moet of meerwaarde heeft Amendement D66 aangenomen SPW CU VVD GL SP
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - maatwerk en autonomie Amendement GL aangenomen PvdA SP D66 SPW
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - probleem niet alleen signaleren maar ook adresseren Amendement D66 aangenomen SPW CU VVD GL SP
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - (gedeeltelijke) vrijstelling sollicitatieplicht voor vrijwilligers en mantelzorgers Amendement SP verworpen CU
10-02-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - eigen netwerk wordt niet overbelast Amendement CU aangenomen GL D66 PvdA SP CDA SPW
10-02-2014 Burgerinitiatiefvoorstel niet op de raadsagenda plaatsen Raadsvoorstel agenda-cie aangenomen
10-02-2014 Behoud Van Hall Larenstein voor Wageningen Motie CU aangenomen VVD SPW PvdA SP D66 CDA GL
10-02-2014 Bestemmingsplan Churchillweg 195 Raadsvoorstel College aangenomen
10-03-2014 Drie decentralisaties gemeente Wageningen - motie sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Motie GL aangenomen CU
10-03-2014 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - besluit uitstellen en zalenverhuur mogelijk maken Amendement SPW aangenomen VVD CDA
10-03-2014 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - besluit uitstellen en vlees- en visverwerking mogelijk maken Amendement SPW aangenomen VVD CDA
10-03-2014 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - besluit uitstellen en sport Marijkeweg mogelijk maken Amendement SPW aangenomen VVD CDA
10-03-2014 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - besluit uitstellen en geen kamerverhuur maar dienstwoningen Amendement SPW verworpen
10-03-2014 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen - besluit uitstellen en kamerverhuur mogelijk maken Amendement VVD aangenomen GL PvdA
10-03-2014 Rekenkamerrapport wijkgericht werken Raadsvoorstel College aangenomen
10-03-2014 Rekenkamerrapport wijkgericht werken - hoorzitting partners wijkgericht werken Amendement VVD aangenomen SPW PvdA D66 CU SP GL CDA
10-03-2014 Zonnepanelen op alle basisscholen - gemeente steunt initiatieven Motie GL aangenomen PvdA VVD CU
10-03-2014 Betere afstemming vergadercyclus gemeenten en verbonden partijen Motie SP aangenomen CU SPW. CDA VVD PvdA GL D66