Overzicht van stemmingen in de gemeenteraad van Wageningen, 2018 - 2022

Een overzicht van de raadsperiode 2014 - 2018 vindt u hier

Een overzicht van de raadsperiode 2010 - 2014 vindt u hier

Coalitie zetels       Oppositie zetels      
  voor   GroenLinks 6     Stadspartij 5      
  tegen   D66 5   VVD 2    
  verdeeld   PvdA 2     Connect 2      
  onthouding   CU 1     CDA 1      
    afwezig             SP 1      
          Totaal 14       Totaal 11      


Download dit overzicht in pdf


Sorteer deze tabel: klik op de partijlogo's en op de titels van de kolommen.

Datum Onderwerp Soort Eerste indiener HvW Resultaat
16-04-2018 Krediet bodemsanering Veerstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Bestemmingsplan Rijnsteeg 44 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Wageningen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
16-04-2018 Uitvoering geven aan Verordening Winkeltijden Wageningen 2016 Motie VVD Verworpen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van zes varianten van trechterringsnotitie in de MER procedure Motie GroenLinks Aangenomen
16-04-2018 Zienswijze MER campusroute - Betrekken van set alternatieve maatregelen in de MER procedure Motie SP Verworpen
14-05-2018 Procesvoorstel democratische vernieuwing: "Samen Verder in Wageningen" Procesvoorstel Coalitie Aangenomen
14-05-2018 Benoemen Wethouders Raadsvoorstel Coalitie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - toevoegen uitgangspunten over energieneutraliteit, bouwen voor doelgroepen en compact bouwen Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 - integrale stedenbouwkundige visie Amendement ChristenUnie Aangenomen
28-05-2018 Ruimtelijke uitgangspunten Olympiaplein 13 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Strategische visie laten vaststellen door gemeenteraden Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Energieneutraal in 2040 Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen Amendement VVD Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Maximale energiebesparing als uitgangspunt Amendement GroenLinks Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley - Explicieter inwoners en maatschappelijke organisaties betrekken Amendement PvdA Aangenomen
28-05-2018 Energievisie Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begrotingsstukken en instellen bestuurscommissie MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto - Geen verklaring van bedenkingen afgeven Amendement GroenLinks Verworpen
28-05-2018 Verklaring van geen bedenkingen Monsanto Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Begroting Regio Foodvalley 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-05-2018 Onderzoek naar meer openbare toiletgelegenheden Motie SP Aangenomen
28-05-2018 Komgrens aanpassen Motie ChristenUnie Verworpen
11-06-2018 Begroting Regio De Vallei 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-06-2018 Bekrachtiging geheimhouding bijlagenboek "Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018" Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken OddV Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Begroting en jaarstukken VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Tweede wijziging Legesverordening 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
25-06-2018 Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - In begroting 2019-2020 een reserve opnemen voor maatregelen verkeersveiligheid Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 - Aandacht vragen voor de behoeften van senioren bij de indeling en dienstverlening supermarkt Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Bestemmingsplan Geertjesweg 19 en 56 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Opnemen meerjarig overzicht van benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit, en totaal van risico's Motie ChristenUnie Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Nagekomen inkomsten in het sociaal domein over 2017 en eerder, gescheiden van 2018 weergeven Motie GroenLinks Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Overzicht opnemen van alle eenmalige en structurele subsidies van meer dan 1.000 euro Motie VVD Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 - Niet afzien van verder onderzoek naar afspraken rond de geldlening aan Panterijn Motie Stadspartij Aangenomen
09-07-2018 Jaarstukken 2017 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget doorbraakdossiers pas in 2019 beschikbaar Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - verlaging budget natuur- en landschapsvisie Amendement Connect Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - budget vrijmaken voor gymzaal in zuid-oost Wageningen Amendement VVD Verworpen
09-07-2018 Kadernota 2018 - Aandacht voor seksuele intimidatie en misbuik binnen verenigingen Motie D66 Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 - gesprek aangaan over sociale randvoorwaarden van economische groei Motie Connect Aangenomen
09-07-2018 Kadernota 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk - toevoegen onderdeel "recreatie en tourisme" Amendement Connect Aangenomen
09-07-2018 Omgevingskwaliteits- en beoordelingskader Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Regionale Programmering Werklocaties Raadsvoorstel College Aangenomen
09-07-2018 Verkeersbesluit "JSO 56 18, genomen op 13-06-2018" in te trekken: Haarweg en Zijdvang openstellen voor personenauto's Motie CDA Verworpen
17-09-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum "De Leemkuil" Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Bestemmingsplan Churchillweg 150 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Verkabeling van hoogspanningsverbindingen Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Wijziging bouwverordening Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Parkeerverordening 2018 en verordeningn parkeerbelastingen 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-09-2018 Opstellen aantal varianten voor verbindingen tussen snelfietsroutes Motie D66 Aangenomen
01-10-2018 Afgeven gemeentegarantie aan KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veilig Thuis Gelderland Midden Raadsvoorstel College Aangenomen
01-10-2018 Wijziging regeling MGR sociaal domein centraal Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Garantstelling VvE Nolensstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
29-10-2018 Relevante informatie toesturen over snelfietsroute Ede-Wageningen Motie VVD Verworpen
12-11-2018 Rolneming M.E.R.-fase "Beter Bereikbaar Wageningen" Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 - Ecologische verbindingszone Motie GroenLinks Aangenomen
12-11-2018 Bestemmingsplan Grintweg 295 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en verordening begraafrechten - Nieuwe invulling van het "Baarhuisje" Motie CDA Aangenomen
12-11-2018 Beheersverordening begraafplaats en gedenkpark "de Leeuwerenk" en verordening begraafrechten Raadsvoorstel College Aangenomen
12-11-2018 Beleidsregels kamergewijze verhuur aanpassen, zodat kamergewijze verhuur voor verspreid liggende woningen mogelijk wordt Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - OZB niet meer dan trendmatig verhogen Amendement VVD Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Raadsbudget beschikbaar stellen, informatieplan verlagen voor 2019 Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - 50.000 euro voor een nieuwe reserve "ontwikkeling Grebbedijk" Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Besteding raadsbudget pas nadat nieuw beleid aan de raad is voorgelegd Amendement GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wijziging "Taalcursussen Engels" naar "integratietraject waar taalcursussen Nederlands deel van uitmaken" Amendement Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - In de begroting opnemen dat stress, burn-outs en depressies bespreekbaar gemaakt moeten worden Amendement Connect Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Inventarisatie ombuigingen binnen bestaande projecten Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Gemeentelijk investeringsfonds instellen voor klimaat, energietransitie, zorg en inkomen en stadscentrum Motie CDA Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Hondenbelasting gebaseerd op werkelijke uitgave Motie Connect Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Lucht en geluid bij nieuwe ruimtelijke projecten toetsen aan WHO normen Motie GroenLinks Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Installaties voor energieopwekking verbieden in de groene contour om Wageningen Motie Stadspartij Verworpen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Opstellen makelijk meetbare indicatoren voor kwantiteit en kwaliteit groen Motie VVD Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Klimaat vanaf 2019 in zelfstandig programma presenteren Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Alleen ongeadresseerde reclamefolders bij "Ja-Ja stikker" Motie ChristenUnie Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Wageningen aanmelden bij samenwerkingsverbanden omtrent gehandicaptensport Motie D66 Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 - Begrijpbare regels opstellen voor de voorwaarden van garantstellingen Motie Stadspartij Aangenomen
13-11-2018 Programmabegroting 2019-2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
13-11-2018 Belastingverordeningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Vergroten afstand tussen heg en zonnepark aan de westelijke perceelgrens Amendement GroenLinks Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg - Onderzoek gevolgen biodiversiteit en bodemkwaliteit, en meenemen multifunctionele invulling bij vergelijkbare projecten Motie Connect Aangenomen
10-12-2018 Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Verklaring van geen bedenkingen asielzoekerscentrum De Leemkuil Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
10-12-2018 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
14-01-2019 Garantstelling handboogschietbaan Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Archiefverordening 2019 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Jaarstukken 2017 RSG Pantarijn Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-01-2019 Afzien van precariobelasting in vanaf 2020, compenseren inwoners voor doorberekening Vitens Motie Stadspartij   Verworpen
14-01-2019 Inzet voor verdere bevordering sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid LHBTI'ers; Wageningen uitroepen tot regenbooggemeente Motie GroenLinks   Aangenomen
14-01-2019 Herbestemming aula toevoegen aan stadagenda, initiatieven vanuit de stad meenemen in planvorming Motie VVD   Aangenomen
28-01-2019 Bestemmingsplan Churchillweg 2 (Kirpestein) Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Geldlening KV Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Tarieven onroerende zaakbelastingen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-01-2019 Kaderbrief Regio de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Zo min mogelijk verhoging in stedelijk deel Grebbedijk Amendement GroenLinks Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Mogelijkheid tot meerlaagse parkeervoorzieningen aan noordzijde van de Grebbedijk Amendement VVD Verworpen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Ontwikkeling wandelverbindingen tussen de Grebbedijk en de Afweg Amendement ChristenUnie Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk - Toevoegen "fraai panorama-uitzichtpunt driehoek" Amendement PvdA Aangenomen
11-02-2019 Kansrijke alternatieven Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Kaderbrief Regio Foodvalley 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-02-2019 Verordening naamgeving en nummering Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 - college legt besluiten over uitgaven of verkoop boven grensbedrag voor aan raad Amendement GroenLinks Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 - Grensbedrag voor besluiten college over uitgaven of verkoop verlaagd van 100.000 naar 40.000 euro Amendement D66 Aangenomen
18-03-2019 Financiële Verordening gemeente Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Startnotitie Strategische Agenda Regio Foodvalley - Toevoegen aan wensen: "Goed en sociaal werkgeverschap" Amendement GroenLinks Aangenomen
18-03-2019 Startnotitie Strategische Agenda Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Kaderbrief VGGM 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
18-03-2019 Begroting Pantarijn 2019 en herbenoeming leden Raadsvoorstel College Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - zo snel mogelijk visie, tot dan plannen voor zonneparken aanhouden Amendement Stadspartij Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Maximaal 14 ha zonneparken tot 1 januari 2021, mits er geen integrale visie is Amendement Connect Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - zo snel mogelijk visie, tot dan alleen plannen voor zonneparken binnen het Pilot Energiek Landschap Amendement GroenLinks Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Meerdere randvoorwaarden toevoegen voor periode tot visie op buitengebied Amendement Connect Verworpen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Bijdrage aan de innovatiekracht energie(k) landschap Amendement D66 Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken - Aansluiten bij regionale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie Motie VVD Aangenomen
15-04-2019 Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Raadsvoorstel College Aangenomen
15-04-2019 Kaderbrief omgevingsdienst de Vallei 2020 - In overleg met OddV onderzoeken of tijdelijke projecten op te lossen zijn in begroting; en kostenstijging voor zover mogelijk dekken uit leges en overige op te voeren bij kadernota 2019 Motie ChristenUnie     Aangenomen
15-04-2019 Ontwerp Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland Raadsvoorstel College     Aangenomen
15-04-2019 Bekrachtiging geheimhouding bijlage "kostenraming bij opinienotie Grebbedijk", inclusief aanvullend memo Raadsvoorstel College     Aangenomen
15-04-2019 Oproepen ministerie dat financiële middelen voor de groei van het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp aan gemeenten toegekomen worden Motie GroenLinks     Aangenomen
20-05-2019 Begrotingsstukken en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Begroting Regio Foodvalley 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Begroting Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Erfgoedverordening Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Benoeming lid rekenkamer Raadsvoorstel College Aangenomen
20-05-2019 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen B en C bij meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting - precariobelasting afschaffen en zoveel mogelijk compenseren aan alle inwoners, bedrijven en instellingen Amendement Stadspartij Verworpen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting - doorberekening Vitens compenseren voor inwoners met tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm Amendement CDA Aangenomen
03-06-2019 Compensatie precariobelasting Raadsvoorstel College Verworpen
03-06-2019 Verbod op oplaten van ballonnen Motie Connect Verworpen
03-06-2019 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dialogue Center Campus Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Begroting Regio de Vallei 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Veilig Thuis Raadsvoorstel College Aangenomen
17-06-2019 Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023 en beleidsplan Brandweer 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - 5 tot 10 woningen vrije kavels Amendement D66 Verworpen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - natuurinclusief ontwikkelen Amendement GroenLinks Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - ruimte voor vrij te bebouwen kavels in fase 2 Motie D66 Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) - Auto-ontsluiting over de Dreijenlaan en nieuwe fietsontsluiting Motie GroenLinks Aangenomen
01-07-2019 Stedenbouwkundig plan De Dreijen (fase 1) Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Ontwikkeling Churchillweg / spelstraat geen extra parkeerdruk in openbare ruimte Amendement VVD Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Oplossen fietsparkeerproblemen rondom Brink Residence Amendement Connect Verworpen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Wijziging "geen studentenhuisvestig" naar "geen grootschalige studentenhuisvesting" op ontwikkellocatie Churchillweg / Spelstraat Amendement Connect Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal - Slechts op onderdeel "bezoek" vrijstelling verlenen van de Nota Parkeernormen 2015 Motie VVD Aangenomen
01-07-2019 Gebiedsvisie Olympiahal Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Jaarstukken 2018 - aandringen bij minister van VWS op voldoennde financiële middelen voor Jeugdzorg, GGZ en Participatie Motie PvdA Aangenomen
01-07-2019 Jaarstukken 2018 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Uitgangspunten Marijkeweg 20 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Eerste wijziging verordening begraafrechten 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-07-2019 Benoeming lid agendacommissie Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Norm van 5% naar 10%, geen nieuwe vergunningen voor woningen met WOZ lager dan 175.000 euro Amendement Connect Verworpen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Kamergewijze verhuur, aldus variant 3, toegestaan met maximum van 6 kamers Amendement VVD Verworpen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Nieuwe bestemmingsplan na een jaar evalueren en raad informeren Motie Connect Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur - Onderzoeken verbetering van ondersteuning bij misstanden en misbruik door verhuurders Motie GroenLinks Aangenomen
15-07-2019 Bestemmingsplan Kamergewijze verhuur Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley - Verhoging bijdrage aan Regiodeal Amendement VVD Verworpen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley - Lokale projecten en ondernemers dienen te profiteren van Regiodeal Amendement GroenLinks Aangenomen
15-07-2019 Regio Deal Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
15-07-2019 Initiatiefvoorstel Precariobelasting - Onmiddelijk afzien van precariobelasting en alle inwoners, bedrijven en instellingen te compenseren voor de doorberekeningen Motie Stadspartij Verworpen
15-07-2019 Initiatiefvoorstel Precariobelasting Raadsvoorstel College Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Ombuigingsopties voor Sociaal domein in programmabegroting 2020 - 2023 Amendement CDA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - OZB niet gebruiken voor extra inkomsten bij financiële tegenslagen Amendement Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Verhoging tarief toeristenbelasting, inkomsten gebruiken voor projecten binnenstad en startnotitie omgevingsvisie stad Amendement ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Opstellen startnotitie omgevingsvisie binnenstad Amendement VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bedrag vrijmaken ten behoeve van Citymarketing Amendement VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bedrag beschikbaar houden voor raadsbudget sociaal domein 2019 Amendement PvdA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Aanschaf nieuwe aanhanger voor vervoer tegels bij afvalbrengstation Amendement ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Gezamenlijk pleidooi Gelderse gemeenten voor andere financiering van uitvoerende taken gemeenten Motie GroenLinks Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Alle subsidies kritisch bekijken, totaal overblijvende subsidies bespreken in de raad Motie Stadspartij Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Alleen nog sluitende begrotingen presenteren aan de gemeenteraad Motie Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoeken of invoering forensenbelasting loont en terugkoppelen naar de gemeenteraad Motie VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Oorzaak stijging kosten jeugdzorg rapporteren, acties om kosten jeugdzorg in beeld te brengen naar de raad brengen, en regelmatige werkbijeenkomsten over jeugdzorg organiseren Motie CDA Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Omvangrijke financiële rapportages beperken tot kerncijfers, kerncijfers elk kwartaal voorleggen aan raad Motie Stadspartij Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Aandringen op nachtbussen tussen Ede en Wageningen van donderdagavond tot en met zondagavond Motie Connect Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Samen met supermarkten onderzoeken hoe fietsbereikbaarheid vergroot kan worden en overlast van geparkeerde fietsen verminderd Motie ChristenUnie Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Nieuwsberichten ook in Engels publiceren, met voorstel tot vertalen van de gemeentelijke website komen en evalueren hoe vaak deze gebruikt wordt Motie Connect Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoek starten naar behoeften, populatie, mogelijkheden en kosten voor Nederlandse taallessen Motie Connect Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Onderzoeken welke rol de gemeente kan spelen bij bewerkstelligen van een 24/7 beschikbaar AED netwerk. Motie ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Wensen en problemen groeiende kerken bespreken, multifunctioneel gebruik van kerken doorgeven aan RuimteBank en kerken opnemen in Ruimtebank Motie ChristenUnie Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Stimuleringslening Duurzaamheid alleen uitgeven als huiseigenaar "van het gas af gaat" Motie VVD Verworpen
16-07-2019 Kadernota 2019 - Bomenverordening 2010 aanpassen zodat een bomenbeheerplan opgesteld kan worden voor Arboretum Belmonte Motie VVD Aangenomen
16-07-2019 Kadernota 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley - Ook toekomstige inzichten meenemen en definitieve RES pas na instemming van de gemeenteraad Amendement Stadspartij Aangenomen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley - Wijziging klimaatneutraal in 2030 naar energieneutraal in 2040 Motie VVD Verworpen
07-10-2019 Regionale Energie Strategie Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Visie buitengebied (startnotitie) Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verlengen tijdelijke studenthuisvesting haarweg 333 Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Toekomstbestendig wonen in Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming lid Rekenkamer Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming voorzitter gesprekken Politieke Avonden Raadsvoorstel College Aangenomen
07-10-2019 Benoeming lid Regiocommissie Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Meer punten toekennen aan plannen waarin er de hoogte in wordt gebouwd Amendement Connect Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Discussie over uitbreiden van stedelijk gebied bij visie buitengebied en visie op de stad Amendement CDA Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Alleen meewerken met bouwlocaties in buurgemeenten die goed bereikbaar zijn van Wageningen Motie Connect Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen - Duurzaam bouwbeleid uiterlijk in eerste kwartaal van 2020 naar de raad Motie GroenLinks Verworpen
28-10-2019 Woningmarktstrategie Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
28-10-2019 Herijking aandelen ACV Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Stedenbouwkundige plannen Kortenoord fase 2B en 3 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Termijnverlenging reclamebelasting Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verkoopovereenkomst locatie 't Stek (Grebbedijk) Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Raadsvoorstel College Aangenomen
11-11-2019 Ondersteunen renovatie zwembad van de vereniging Speeltuin Tuindorp tot een maximaal bedrag van 25.000 euro Motie PvdA Aangenomen
25-11-2019 Wijzigingsverordening APV - Verbod op alcoholgebruik op straat niet in de APV meenemen Amendement D66 Aangenomen
25-11-2019 Vervanging wethouder in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof Raadsvoorstel College Aangenomen
25-11-2019 Lidmaatschap Werkgeversvereniging gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen
25-11-2019 College dient kenbaar te maken aan Raad van Bestuur van de WUR dat de gemeenteraad niet tevreden is met tot nu toe gevoerde planproces Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Wijzigingsverordening APV - Verbod op vechten op openbare plaatsen niet in APV opnemen Amendement GroenLinks Verworpen
26-11-2019 Wijzigingsverordening APV Raadsvoorstel College Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Alternatieve ombuigingen Amendement VVD Verworpen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - 1.1 miljoen onttrekken uit precariobelasting en storten in onbestemde reserve Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Voor 1 april 2020 maatregelen voor ombuiging van 300.000 euro binnen dit programma Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Maximumbedrag voor bouwleges verhogen Amendement SP Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Raad bij structurele meevallers in de begroting informeren over mogelijkheden meevallers in te zetten om OZB te verlagen Motie D66 Verworpen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Voor kadernota 2020 met reële raming voor benodigde middelen voor uitvoering Jeugdzorg en WMO komen Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Tot een voorstel komen tot invulling van de vrijwillige bijdrage in de jeugdzorg Motie Stadspartij Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Gezamenlijke meeropbrengsten van de verkoop van 12 gemeentelijke panden storten in de reserve revolving fund verduurzaming vastgoed Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Nu 4 panden afstaten, maar besluiten over afstoten van andere panden pas nemen nadat de raad een plan van aanpak strategisch vastgoed- en huisvestingsbeleid besproken heeft Amendement ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Nieuw vrijkomend gemeentelijk vastgoed zoveel mogelijk ter beschiking stellen aan maatschappelijke en culturele organisaties Motie GroenLinks Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Ook ingaan op strategisch inzetten van monumenten als "parels" voor de ontwikkeling van de stad Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Bezuinigingen op klimaat (maatregels 15 en 16) schrappen en dekken uit de reserve precariobelasting in 2020 en 2021 Amendement Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Bezuinigingen op groen (maatregels 7, 9 en 11) schrappen en dekken uit de reserve precariobelasting in 2020 en 2021 Amendement GroenLinks Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - ACV vragen om op de site in Nederlands en Engels te vermelden wat er gebeurt met gescheiden en ongescheiden afval Motie Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - 65.000 euro beschikbaar stellen voor aanleg van vernieuwd skatepark en dekken uit budget speelvoorzieningen Amendement SP Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Samen met de regio meedoen aan de pilot "Flexwonen" van BZK; met woningcorporaties en projectontwikkelaars in gesprek gaan over locaties voor flexwoningen Motie CDA Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - "Right to Challenge" ook in te zetten op andere terreinen buiten het sociaal domein; criteria en spelregels bekend maken aan doelgroepen en raad; voor zomer onderzoeken of dit mogelijk is voor groen en "adopteerronde.nl" Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Opties mobiel parkeren app uitzoeken Motie ChristenUnie Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Anti-stress activiteiten voor de stad organiseren Motie Connect Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 - Op regionaal niveau fondsen zoeken voor investeringen in het Junushofftheater Motie D66 Aangenomen
26-11-2019 Programmabegroting 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Rapport Rekenkamer Zicht op Foodvalley - Consultatiegesprek op de agenda voor lijst van aandachtspunten die de raad van belang vindt om in de governance te regelen Motie ChristenUnie Aangenomen
09-12-2019 Rapport Rekenkamer Zicht op Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Wageningen 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Verordening geldelijke voorzieningen adviescommissies Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Jaarstukken 2018 en benoeming leden Raad van Toezicht RSG Pantarijn Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Belastingverordeningen 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-12-2019 Proces starten voor nieuwe ruimtelijke uitgangspunten Born-Oost Motie D66 Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley - "een leven lang ontwikkelen" verbreden tot "een leven lang gezond ontwikkelen" Amendement Connect Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley - "WUR Campus/Kennis-as" opnemen onder cluster "regionale clusters en iconen" Amendement D66 Aangenomen
13-01-2020 Concept Strategische Agenda Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen - Onderverdeling externe inhuur naar 5 vormen aan houden, namelijk: voor specifieke kennis, ten behoeve van decentralisaties, vanwege vacatures, vanwege langdurige ziekte, als adviseur Amendement ChristenUnie Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen - Bondige wijze van rapporteren aanhouden voor 2019 en verder Motie D66 Aangenomen
13-01-2020 Rapport Rekenkamer Inhuur externen Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Aanwijzen vertegenwoordiging in regionale organen Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Aanwijzingsbesluiten griffiers Raadsvoorstel College Aangenomen
13-01-2020 Wageningen aanmelden als lide van de organisatie EFFORTS-Europe Motie D66 Aangenomen
27-01-2020 Wijziging nota Bodembeheer 2012 Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Regionaal beleid kantorenlocaties Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Statutenwijziging PPO de Link en benoeming leden raad van toezicht Raadsvoorstel College   Aangenomen
27-01-2020 Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2023 Raadsvoorstel College   Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Voorlopig geen nieuwe gymzaal bouwen op de Dreijen Amendement Stadspartij Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Bij nieuwbouw schoolgebouwen medegebruik als voorziening voor de wijk meenemen Amendement D66 Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Onderzoeken of gebouw met cultureel-maatschappelijke functie en bewegingsonderwijs op de Dreijen gerealiseerd kan worden Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Buiten sporten door scholen stimuleren Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Verkeersveiligheid in de nabijheid van schoolpleinen verbeteren Motie GroenLinks Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - Bij kadernota 2020 voldoende financiële ruimte houden vanaf 2022 voor verder uitvoering van het Groen IHP Motie D66 Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs - De "scholen energiebespaarlening" actief onder aandacht van scholen brengen Motie CDA Aangenomen
10-02-2020 Groen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien om hierbij de ambities van Wageningen beter mee te nemen Amendement Connect Verworpen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien zodat ontwikkelingen niet ten koste gaan van natuur en er geen zwemplas opgenomen moet worden Amendement GroenLinks Verworpen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Zienswijze kenbaar maken om het Voorkeursalternatief te herzien om een verbinding van ca 15 m breedte aan te leggen voor veilig roeiwater Amendement D66 Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Veiligheid voor voetgangers en fietsers verbetern op de Havenafweg Amendement VVD Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Komen tot een visie op de haven, havenkom en omgeving waarin het recreatieve en belevingsaspect worden geoptimaliseerd Motie D66 Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Geschiedenis van de Grebbedijk bekend maken en een "Dag van de Grebbedijk" instellen op 5 maart Motie PvdA Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk - Raad informeren over stand van zaken van de snelheidsverlaging op de Rijn Motie Connect Aangenomen
10-02-2020 Ontwerp Voorkeursalternatief Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Tarieven OZB 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
10-02-2020 Geheimhouding raadsinformatiebrief kostenverhaal Raadsvoorstel College Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - compact bouwen Amendement GroenLinks Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - natuurinclusieve voorbeeldwijk Amendement GroenLinks Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - woningbouwplannen toetsen aand de woningmarktstrategie Amendement SP Verworpen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - ook woningzoekenden en/of hun belangenbehartigers als stakeholder betrekken bij planontwikkeling Amendement D66 Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp - initiatiefnemers waarvan de gemeente weet dat ze op zoek zijn naar een locatie betrekken bij nieuwe planvorming Motie D66 Aangenomen
02-03-2020 Startnotitie Dorschkamp Raadsvoorstel College Aangenomen
02-03-2020 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen - verbetering van toekomstige kaderbrieven en informatievoorziening van de P&C cyclus Amendement Connect Aangenomen
02-03-2020 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen
11-05-2020 Digitale beraadslaging en besluitvorming Raadsvoorstel College Aangenomen
11-05-2020 Paraplubestemmingsplan Kennisecosysteem Raadsvoorstel College Aangenomen
11-05-2020 Opstellen van een protocol geheimhouding Motie CDA Aangenomen
25-05-2020 Begroting Regio Foodvalley 2021-2024 (en begroting Valleihopper) Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Begroting Regio de Vallei 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Begroting Omgevingsdienst de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Begrotingsstukken en uitvoeringsprogramma MGR Sociaal Domein Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Uitgangspunten regionaal kantorenbeleid Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Projectenlijst Mobiliteitsfonds Regio Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Benoeming raadsleden in regionale overleggen Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Benoeming externe accountant 2020-2023 Raadsvoorstel College Aangenomen
25-05-2020 Gratis parkeren in de binnenstad zo snel mogelijk omzetten naar parkeren met parkeerkaart of betaald parkeren (waarbij eerste 2 uur gratis) Motie VVD Verworpen
15-06-2020 Visie Wageningse Eng - z.s.m. veegplan naar raad; instelling gebiedsfonds onderzoeken en voorleggen Motie D66 Aangenomen
15-06-2020 Visie Wageningse Eng Raadsvoorstel College Aangenomen
15-06-2020 Doelgroepenverordening Wageningen 2020 - Actief nieuwe locaties verkennen voor transformatie en/of nieuwbouw Motie Connect Verworpen
15-06-2020 Doelgroepenverordening Wageningen 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
15-06-2020 Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
15-06-2020 Bestemmingsplan Costerweg 65 Raadsvoorstel College Aangenomen
15-06-2020 Wageningen sluit zich aan bij het initiatief "#stopdelokalebezuinigingen", en dit initiatief onder aandacht te brengen bij alle maatschappelijke organisaties van Wageningen Motie GroenLinks Aangenomen
29-06-2020 Voorkeursalternatief Grebbedijk - Met verantwoordelijke partijen van het VKA onderhandelen over het mogelijk houden van wandelen en recreëren langs de Rijn; bereikbaarheid van hulpdiensten naar de Rijn meenemen; zorgen voor gescheiden afval bij de Rijn Motie Connect Aangenomen
29-06-2020 Voorkeursalternatief Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
29-06-2020 Bod Regionale Energie Strategie (RES) - Concept-bod in overeenstemming brengen met ambitie en een bod te doen van 1,0 TWh opwekking duurzame energie Amendement GroenLinks Aangenomen
29-06-2020 Bod Regionale Energie Strategie (RES) - Biomassacentrales niet opnemen in de volgende versie van de Regionale Schets Warmte Motie GroenLinks Aangenomen
29-06-2020 Bod Regionale Energie Strategie (RES) Raadsvoorstel College Aangenomen
29-06-2020 Begroting Veilig Thuis 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
29-06-2020 Uitwerking model van een vast stedenbouwkundig aanspreekpunt, met als doel meer sturing an het begin van een proces creëren Motie Stadspartij Aangenomen
13-07-2020 Advies voorkeursvariant Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) - Aandringen op goede geluidwerende oplossingen voor de Horsten en de Weiden Motie D66 Aangenomen
13-07-2020 Advies voorkeursvariant Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) - Actief inzetten voor bevorderen openbaar vervoer en verminderen autogebruik Motie Connect Aangenomen
13-07-2020 Advies voorkeursvariant Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) - Zodra het advies aan de provincies is overgenomen, z.s.m. starten met verbeteren fietsroutes aan de westkant van de Tarthorst Motie ChristenUnie Aangenomen
13-07-2020 Advies voorkeursvariant Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) Raadsvoorstel College Aangenomen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Besluitvorming uitstellen tot inspraakproces met bevolking heeft kunnen plaatsvinden Amendement Stadspartij Verworpen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Gebiedsplan opstellen voor de transformatiezone Amendement GroenLinks Aangenomen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Voorwaarden voor aanleg zonneparken wijzigen zodat meer zonneparken in het buitengebied mogelijk wordt Amendement VVD Verworpen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Hagen rond zonnevelden moeten uit inheemse soorten bestaan Amendement GroenLinks Aangenomen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Groene stadsrand van 50 meter verbreden naar 500 meter Amendement Stadspartij Verworpen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Zoekgebieden voor windmolens schrappen Amendement Stadspartij Verworpen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Met boeren in Wageningen en de provincie Gelderland in gesprek gaan over verduurzaming van de landbouw Motie GroenLinks Aangenomen
13-07-2020 Visie Buitengebied - Inzetten op zonneparken met een multifunctionele invulling Motie Connect Verworpen
13-07-2020 Visie Buitengebied Raadsvoorstel College Aangenomen
13-07-2020 Jaarstukken 2019 - Raadsbudget uit 2019 overhevelen naar 2020 Amendement D66 Aangenomen
13-07-2020 Jaarstukken 2019 Raadsvoorstel College Aangenomen
13-07-2020 Voorjaarsnota 2020 - Inventariseren in hoeverre het beleid van Samen Wageningen en gemeentelijke regelgeving voldoende is om aan het VN verdrag voor mensen met een beperking te voldoen Motie PvdA Aangenomen
13-07-2020 Voorjaarsnota 2020 Raadsvoorstel College Aangenomen
13-07-2020 Mogelijkheid onderzoeken van een roeibaan vanaf de Kortenoord Allee tot aan de Grift Motie D66 Verworpen
14-07-2020 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Food Innovation Center Business Strip Campus Raadsvoorstel College Aangenomen
14-07-2020 Benoeming wethouder - Ontheffing woonplaatsvereiste Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Uitgangspunten Governance Foodvalley - Geen college- en raadsbevoegdheden overdragen aan de regio Amendement Stadspartij Aangenomen
12-10-2020 Uitgangspunten Governance Foodvalley - Jaarlijkse rapportage door de "Economic Board" Motie D66 Aangenomen
12-10-2020 Uitgangspunten Governance Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Bestemmingsplan Bergweide - Goede voorzieiningen voor buitenloop grote zoogdieren circusuitbaters op nemen in vergunningsverlening Motie Connect Aangenomen
12-10-2020 Bestemmingsplan Bergweide Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper - Aandringen om alle daadwerkelijke kosten in beeld te brengen of onderbouwd te schatten Motie D66 Aangenomen
12-10-2020 Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Strategische Agenda Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Bestemmingsplan Rijnsteeg 33 en 35 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Benoeming lid Raad van Toezicht Pantarijn Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Commissie Geloofsbrieven Raadsvoorstel College Aangenomen
12-10-2020 Fietsverbod hoogstraat uitbreiden in overleg met gevestigde ondernemers Motie VVD Aangenomen
26-10-2020 Rapport rekenkamer klimaatbeleid gemeente Wageningen - schrappen aanbeveling "Maak voldoende middelen vrij en kies voor lange termijn financiering om ambiteus beleid te realiseren". Amendement VVD Verworpen
26-10-2020 Rapport rekenkamer klimaatbeleid gemeente Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
26-10-2020 Financiële verordening 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
26-10-2020 Benoeming voorzitter gesprekken Politieke Avond Raadsvoorstel College Aangenomen
26-10-2020 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit al opheffen met ingang van 1 januari 2021 Motie Stadspartij Verworpen
26-10-2020 Verordening Winkeltijden aanpassen zodat winkels op 1e kerstdag open mogen zijn Motie VVD Aangenomen
09-11-2020 Programmabegroting 2021-2024 versie 1 - Compensatie rioolheffing voor de stijging van de afvalstoffenheffing trapsgewijs laten lopen Amendement ChristenUnie Aangenomen
09-11-2020 Programmabegroting 2021-2024 versie 1 - Beslispunt 1 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-11-2020 Programmabegroting 2021-2024 versie 1 - Beslispunt 2 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-11-2020 Belastingverordeningen 2021 - Maximum bedrag voor de bouwleges ook conform de begrotingsrichtlijn met 1.85% verhogen Amendement ChristenUnie Aangenomen
09-11-2020 Belastingverordeningen 2021 - OZB-tarieven niet minder dan trendmatig laten stijgen Amendement ChristenUnie Aangenomen
09-11-2020 Belastingverordeningen 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
09-11-2020 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio de Vallei Raadsvoorstel College Aangenomen
09-11-2020 Beleid Perifere detailhandel Regio Foodvalley 2020-2025 Raadsvoorstel College Aangenomen
23-11-2020 Rolneming Beter Bereikbaar Wageningen 3e fase Raadsvoorstel College Aangenomen
24-11-2020 Profielschets burgemeester Raadsvoorstel College Aangenomen
24-11-2020 Verordening op de vertrouwenscommissie Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - Geen studentenhuisvesting toegestaan in Born-Oost Amendement Stadspartij Verworpen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - Parkeergarage niet hoger dan 9 meter, daarvoor eventueel bebouwingsvrije zone iets smaller Amendement GroenLinks Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - Vrijliggende oost-west fietsverbinding die oostelijk aansluit op de snelfietsroute en westelijk op de campus Amendement CDA Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - Parkeren voor studentenhuisvesting regelen in of onder het gebouw van de studentenhuisvesting Amendement CDA Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - Bij uitwerking van de plannen een klankbordgroep vormen Motie D66 Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost - In gesprek gaan met ontwikkelaar(s) en toekomstige gebruikers over ambiteus mobiliteitsmanagement en aansluiten bij mobiliteitsconvenant Motie GroenLinks Aangenomen
14-12-2020 Uitgangspunten Born Oost Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Verordening veergelden 2021 - tarieven voor fietsen minder stijgen, tarieven voor auto's meer stijgen Amendement ChristenUnie Aangenomen
14-12-2020 Verordening veergelden 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Aanwijzen lokale publieke media-instelling Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Statutenwijziging RSG Pantarijn Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Huisvestingsverordening Wageningen 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Wijzigingsverordening APV (carbidschieten) Raadsvoorstel College Aangenomen
14-12-2020 Realiseren mini-skeelerbaan in het park Noordwest Motie D66 Verworpen
11-01-2021 Bestemmingsplan Rooseveltweg 350 Raadsvoorstel College   Aangenomen
11-01-2021 Verordening leningsverstrekking en garantielening Raadsvoorstel College   Aangenomen
11-01-2021 Bekrachtiging geheimhouding kostenverhaal Raadsvoorstel College   Aangenomen
15-02-2021 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen - Bedenkingen op onderdelen "voedsel" en "human capital" van de kaderbrief Foodvalley Amendement Connect Verworpen
15-02-2021 Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen
15-02-2021 Verklaring van geen bedenkingen Paardenwei Bennekomseweg Raadsvoorstel College Aangenomen
15-02-2021 Bestemmingsplan Olympiaplein 1, eerste herziening Raadsvoorstel College Aangenomen
15-02-2021 Samenwerkingsovereenkomst planuitwerkingsfase Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid - Veteranen en ondersteunende (hulp)organisaties blijven deel uitmaken van het programma op 5 mei Amendement VVD Aangenomen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid - Lokale horecaondernemers inspraak geven in het tot stand komen van horecabeleid Wageningen 45 Amendement Connect Verworpen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid - Inspanningsverplichting behouden van kern Generaal Foulkesfestival en waarborgen van educatieve waarde Motie VVD Aangenomen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid - Cultuurhistorische en educatieve karakter van het bevrijdingsfeest waarborgen Motie VVD Aangenomen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid - Poging doen om, in overleg met Defensie, het defilé op 5 mei in Wageningen te behouden Motie CDA Aangenomen
08-03-2021 Toekomstvisie Herdenken, Vieren en Agenderen van Vrede en Veiligheid Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Aanpassing bestemmingsplan kamergewijze verhuur n.a.v. uitspraak Raad van State - kamergewijze verhuur alleen toestaan tot een maximum van 6 kamers per woning Motie VVD Verworpen
08-03-2021 Aanpassing bestemmingsplan kamergewijze verhuur n.a.v. uitspraak Raad van State Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Nota Bovenwijkse Voorzieningen Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Wegsleepverordening Wageningen 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Defnitieve vaststelling tarieven OZB 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
08-03-2021 Vaststellen woordelijk verslag raadsvergadering 24 november 2020 (profielschets) Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Warmtevisie Wageningen - Streefjaartal CO2 neutraal verwarmd van 2040 naar 2050 Amendement VVD Verworpen
12-04-2021 Warmtevisie Wageningen - Geen streefjaartal voor CO2 neutraal verwarmd Amendement Stadspartij Verworpen
12-04-2021 Warmtevisie Wageningen - Beslispunt 1 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Warmtevisie Wageningen - Beslispunt 2 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Archeologische beleidskaart Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Aanwijzen lokale publieke media-instelling Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Verordening bezwarencommissies Algemene Zaken en Sociale en Maatschappelijke Zaken Raadsvoorstel College Aangenomen
12-04-2021 Vrijstelling bijstandgerechtigden op giften tot 1200 euro per jaar Motie SP Aangenomen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Voortzetten acteraf betalen parkeren Amendement VVD Verworpen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Nu niet bezuinigen op regeling chronisch zieken en gehandicapten Amendement PvdA Aangenomen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Kwetsbare groepen actief benaderen en helpen Motie Connect Aangenomen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Beslistpunt 1 Raadsvoorstel College Aangenomen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Beslistpunt 2 Raadsvoorstel College Aangenomen
26-04-2021 Nieuwe Toekomst begrotingswijziging 2021 en systematiek doelenbomen - Beslistpunt 3 Raadsvoorstel College Aangenomen
26-04-2021 Cultuurhistorische Waardenkaart - Rabattenstructuur in Dassenbos aanwijzen als gemeentelijk monument Motie GroenLinks Aangenomen
26-04-2021 Cultuurhistorische Waardenkaart Raadsvoorstel College Aangenomen
26-04-2021 Begroting en jaarrekening VGGM Raadsvoorstel College Aangenomen
26-04-2021 Inwoners afraden om hout te stoken bij slecht weer en onderzoeken of een houtstook verbod tijdens slecht weer op te nemen is in de APV Motie Connect Aangenomen
01-06-2021 Stedenbouwkundig plan Churchillweg / Speltstraat - Parkeren op eigen terrein Amendement ChristenUnie Verworpen
01-06-2021 Stedenbouwkundig plan Churchillweg / Speltstraat - Schaal en maat bouwblokken aansluiten op omgeving Amendement ChristenUnie Verworpen
01-06-2021 Stedenbouwkundig plan Churchillweg / Speltstraat - Oplossen problemen geconstateerd door de WAC Amendement GroenLinks Verworpen
01-06-2021 Stedenbouwkundig plan Churchillweg / Speltstraat - Oproep tot oplossen parkeerplaatsen op eigen terrein en in richten van vrij ruimte met groen Motie GroenLinks Verworpen
01-06-2021 Stedenbouwkundig plan Churchillweg / Speltstraat Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Startnotitie Visie bebouwde kom - Eerder uitgebrachte adviezen toevoegen aan startnotitie Amendement CDA Aangenomen
01-06-2021 Startnotitie Visie bebouwde kom - Toevoegingen aan startnotitie rond sociale domein, klimaatadaptie en cultuursector Amendement GroenLinks Aangenomen
01-06-2021 Startnotitie Visie bebouwde kom - Deelnemers aan participatieproces geven op eigen titel inbreng Amendement D66 Verworpen
01-06-2021 Startnotitie Visie bebouwde kom - Eerder uitgebrachte adviezen mee nemen in ontwikelling visie bebouwde kom Motie CDA Aangenomen
01-06-2021 Startnotitie Visie bebouwde kom Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Rapport Rekenkamer Uitvoering Samen Wageningen Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Beheersverordening Begraafplaats Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Bekrachtiging Geheimhouding Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Protocol Geheimhouding Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Vaststellen verslag raadsvergadering 13 april 2021 (openbaar gedeelte) Raadsvoorstel College Aangenomen
01-06-2021 Motie "Zonder geld geen gemeenten" ondersteunen bij de ALV van de VNG Motie GroenLinks Aangenomen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - Geen beperkingen voor lokale duurzaamheidsambities opnemen in RES voor maximum aantal hectares zon op land Amendement D66 Aangenomen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - Kernenergie meenemen in de lange termijn energiemix Nederland Motie Connect Verworpen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - Decentrale netwerken als alternatief voor de centrale netwerkinfrastructuur onderzoeken voor RES 2.0 Motie D66 Aangenomen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - RES proces evalueren en leer- en veranderpunten met raad delen Motie GroenLinks Aangenomen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 - Lopende en komende projecten voor 51% van juridisch eigendom in lokale handen, bij voorkeur van een energiecorporatie voor inwoners van Wageningen en omgeving Motie GroenLinks Aangenomen
14-06-2021 Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 Raadsvoorstel College Aangenomen
14-06-2021 Vaststellen grenzen bebouwde kom Raadsvoorstel College Aangenomen
14-06-2021 Aankoop percelen Dolderstraat 88 Raadsvoorstel College Aangenomen
14-06-2021 Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning paardenwei Bennekomseweg Raadsvoorstel College Aangenomen
28-06-2021 Cultuuractieplan - Expliciet aandacht voor de samenhang en samenwerking tussen het culturele domein en het domein van zorg en welzijn Motie ChristenUnie Aangenomen
28-06-2021 Cultuuractieplan Raadsvoorstel College Aangenomen
28-06-2021 Nieuwe werkwijze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit - Zorg dragen dat de CRK waar wenselijk aanvullende deskundigheid kan betrekken Motie GroenLinks Aangenomen
28-06-2021 Nieuwe werkwijze Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Raadsvoorstel College Aangenomen
28-06-2021 Bomenverordening 2021 - 'Dunning' buiten bospercelen en bossen niet onder regulier onderhoud Raadsvoorstel College Verworpen
28-06-2021 Bomenverordening 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
28-06-2021 Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
12-07-2021 Jaarstukken 2020 - 1 miljoen in reserve "revolving fund verduurzaming vastgoed", i.p.v. algemene reserve Amendement ChristenUnie   Aangenomen
12-07-2021 Jaarstukken 2020 - Voor begroting 2022 komen met bestuurlijke analyse van de jaarrekening 2021 Motie CDA   Aangenomen
12-07-2021 Jaarstukken 2020 - Versterken gehele financiële functie van de gemeente Wageningen Motie VVD   Aangenomen
12-07-2021 Jaarstukken 2020 - Voor de jaarstukken 2021 een voorstel voor leggen voor de aanpassing van de Financiële Verordening Motie VVD   Aangenomen
12-07-2021 Jaarstukken 2020 Raadsvoorstel College   Aangenomen
12-07-2021 Kadernota 2021 Raadsvoorstel College   Aangenomen
13-07-2021 Gebiedsvisie Dorschkamp - In vervolgtraject CPO in te brengen en inspannen om plek te bieden, en haalbaarheidsstudie van "de Beuk" steunen Motie GroenLinks   Aangenomen
13-07-2021 Gebiedsvisie Dorschkamp Raadsvoorstel College   Aangenomen
13-07-2021 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Haarweg 20 Raadsvoorstel College   Aangenomen
13-07-2021 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Zonnepark Wageningse Afweg Raadsvoorstel College   Aangenomen
13-07-2021 Ontwerpbegroting 2022 Regio de Vallei Raadsvoorstel College   Aangenomen
13-07-2021 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Bosland - Functie van eerste locoburgemeester in handen geven van de wethouder van D66 Motie VVD   Verworpen
13-07-2021 Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Bosland Raadsvoorstel College   Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool - Onderzoek ecologisch functioneren van groenblauwe corridors, randwoorden opstellen voor functioneren hiervan en samen met partners ontwikkelen van groenblauwe corridor Motie ChristenUnie Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool - Met Ede, Rhenen en Veenendaal een visie opstellen over betekenis Binnenveld om groene karakter te behouden Motie D66 Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool - Noodzakelijke hervormingen op de woningmarkt onderdeel maken van gesprekeken met het Rijk over Verstedelijkingsakkoord Motie GroenLinks Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool - Met het Rijk afspraken maken over financiële impuls sociale woningbouw Motie CDA Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool - Verstedelijking mee plannen met de energietransitie Motie Connect Aangenomen
11-10-2021 Verstedelijkingsconcept Groene Metropool Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Regionale Ruimtelijke Verkenning Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Regionale Energiestrategie (RES) Foodvalley 1.0 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Betemmingsplan Marijkeweg 20 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Aan de Rijn 6 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Grebbedijk 36 Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Beleid Perifere Detailhandel Foodvalley Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Bekrachtigen geheimhouding bijlage Herstel Stadsgracht Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Herbenoeming lid Rekenkamer Raadsvoorstel College Aangenomen
11-10-2021 Vaststellen verslag raadsvergadering 13 april 2021 besloten gedeelte Raadsvoorstel College Aangenomen
25-10-2021 Herstel Stadsgracht - Betrekken Gedempte Gracht bij plangebied, opvangen parkeerplaaten Gedempte Gracht in directe omgeving, in visie bebouwde kom met definitief plan voor parkeren in/om binnenstad komen, onderzoeken realisatie grootschalige stallingsruimte fietsen. Motie VVD Aangenomen
25-10-2021 Herstel Stadsgracht - Haalbaarheidsonderzoek oplossing parkeren van fietsen en auto's en aanbieden voor zomer 2022, tijdspad voor compenseren (fiets)parkeerplaatsen Motie ChristenUnie Aangenomen
25-10-2021 Herstel Stadsgracht Raadsvoorstel College Aangenomen
25-10-2021 Beleidskader kapitaaldeelname in hernieuwbare energie Wageningen Ede Barneveld Raadsvoorstel College Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Transformatiefonds sociaal domein uitsluitend beschikbaar voor preventie en sociale basis Amendement GroenLinks   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Tarieven hondenbelasting 2022 oormerken voor hondenvoorzieningen Amendement Stadspartij   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Terugbetaling product afval aan reserve kapitaal zonder bestemming in 2022 t/m 2025 schrappen, en tarieven afvalstoffenheffing 2022 daarop aanpassen Amendement ChristenUnie   Verworpen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Bij programabegroting 2023-2026 een transformatieagenda voor het overige deel van sociaal domein incl. een budgetvoorstel aan de raad Motie GroenLinks   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - In contact komen met partijen om respijtzorg voor mantelzorgers in Wageningen op te starten, 25000 euro om sociale raadsbudget te ondersteunen en onderzoeken hoeveel structureel nodig is Motie PvdA   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Advies vragen over aanbesteden of subsidiëren van uitvoering Samen Wageningen Motie GroenLinks   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Inventarisatie maken van "spelregels", mogelijkheden en opties om het overschot aan middelen in de reserve in te zetten Motie ChristenUnie   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Samen met WUR komen tot een agenda voor de stad op basis van huidige stadsagenda Motie Connect   Aangenomen
08-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging Raadsvoorstel College   Aangenomen
08-11-2021 Evaluatie en actualisatie afvalbeleid - Vanaf 10e bezoek een tarief van €10, investeringskrediet voor het plaatsen van containers voor de hoogbouw. Amendement CDA   Aangenomen
08-11-2021 Evaluatie en actualisatie afvalbeleid - Borgen dat particulieren binnen de gemeente Wageningen zelf hun persoonlijk bouw- en sloopafval in kunnen leveren, opties verkennen om dit marktconform te facilitieren. Motie ChristenUnie   Aangenomen
08-11-2021 Evaluatie en actualisatie afvalbeleid Raadsvoorstel College   Aangenomen
08-11-2021 Belastingverordeningen 2022 Raadsvoorstel College   Aangenomen
08-11-2021 Bekrachtigen geheimhouding bijlage Grondaankoop natuurcompensatie gebiedsontwikkeling Grebbedijk Raadsvoorstel College   Aangenomen
22-11-2021 Programmabegroting 2022 - 2025 en Nota van wijziging - Onderzoeken op welke wijze en op welke termijn de belastingcapaciteit kan worden aangepast op maximaal 100%. Motie Stadspartij Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - Incidentele positieve saldo van 5.2 miljoen niet vooruitlopend op de jaarrekening 2021 bestemmen Amendement CDA Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - 350.000 euro aan maatregelen tegen energiearmoede speciffiek bestemd voor het verstrekken van 150 of 200 euro per huishouden aan inwoners met een inkomenen tot 130% van bijstandsnorm Amendement PvdA Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - Beslistpunt 1 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - Beslistpunt 3 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - Beslistpunt 4 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Bestuursrapportage Najaar 2021 - Beslistpunt 5 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Verordening winkeltijden 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Wijziging Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Centraal Gelderland Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Verordening Afvalstoffenheffing 2022 Raadsvoorstel College Aangenomen
22-11-2021 Kosten voor hondenvoorzieningen en handhaving in beeld brengen en tarief hondenbelasting in 2022 hierop afstemmen Motie Stadspartij Aangenomen
13-12-2021 Grondaankoop natuurcompensatie waterplas Grebbedijk Raadsvoorstel College Aangenomen
13-12-2021 Belastingverordeningen (op 8 november jl. nog niet vastgesteld) Raadsvoorstel College Aangenomen
13-12-2021 Bij aanbesteding van de sociale basis en preventie: volle ruimte van SAS-procedure benutten met het doel de continuïteit en lokale binding te borgen, in gunningscriteria lokale gebondenheid op te nemen en nog enkele andere voorwaarden. Motie GroenLinks Aangenomen
13-12-2021 Diversiteit- en inclusiebeleid binnen de eigen organisatie ontwikkelen en overleggen met partners Motie GroenLinks Aangenomen
17-01-2022 Wageningse Windvisie - Windvisie niet vaststellen Amendement Stadspartij   Verworpen
17-01-2022 Wageningse Windvisie - Gebiedsfonds waar initiatiefnemers van windprojecten 0.50 euro per MWh opgewekte energie per jaar aan bijdragen Amendement ChristenUnie   Aangenomen
17-01-2022 Wageningse Windvisie - Overlast voor mens en natuur zo klein mogelijk houden door wettelijke kaders voor schaduwslag en geluid te volgen Amendement CDA   Verworpen
17-01-2022 Wageningse Windvisie - Proactieve houding t.o.v. windenergieprojecten, in beeld brengen waar partijen bij elkaar gebracht kunnen worden, indien nodig capaciteit en kennis in huis halen om proces succesvol te doorlopen Motie D66   Aangenomen
17-01-2022 Wageningse Windvisie Raadsvoorstel College   Aangenomen
17-01-2022 Actualisatie Duurzaam Bouwen beleid (en duurzaamheidsprofiel) Raadsvoorstel College   Aangenomen
17-01-2022 Definitieve verklaring van geen bedenkingen tunnelkassen Wageningse Afweg 8 Raadsvoorstel College   Aangenomen
17-01-2022 Samenwerkingsovereenkomst Joint Venture Wageningen Oost Raadsvoorstel College   Aangenomen
17-01-2022 Aanpassing Reglement van Orde in verband met risicoanalyse wethouderskandidaten Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Evaluatie en herijking Samen Wageningen - Wijzigen van beslispunten 3, 4, 5 en 6 in drie nieuwe beslispunten Amendement GroenLinks   Aangenomen
14-02-2022 Evaluatie en herijking Samen Wageningen Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Startnotitie A-dossier Goed Werk Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Kaderbrieven regionale gemeenschappelijke regelingen - "Goed en sociaal werkgeverschap" als vijfde thema van groot belang toevoegen voor een goed werkende arbeidsmarkt Amendement GroenLinks   Aangenomen
14-02-2022 Kaderbrieven regionale gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Financiële verordening 2022 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Huisvestingsverordening 2022 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Regionaal Programma Werklocaties Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Visie op samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en beschermd wonen Regio Centraal Gelderland Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Paraplubestemmingsplan kennisecosysteem Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Eerste wijziging onroerendezaakbelasting 2022 Raadsvoorstel College   Aangenomen
14-02-2022 Declaratie kosten opruimen bommen Raadsvoorstel College   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Doorstroming en robuustheid van de Nijenoord Allee nogmaals door laten berekenen vanwege toegenomen woningbehoefte Amendement VVD   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Voorliggende plannen herzien met inachtneming van de verkeersveiligheid en verbetering voor automobilist Amendement Stadspartij   Verworpen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Alle maatregelen onderzoeken om geluidsoverlast te verminderen voor alle bewoners Amendement CDA   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Onderzoeken of vrije busbaan langs de mansholtlaan tussen Droevendaalsesteeg en Kierkamperweg nodig is Amendement GroenLinks   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Participatie burgers in inpassingsplan verhogen Amendement Stadspartij   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Meer aandacht voor geluid en ecologie m.b.t. de verkeersafwikkeling rondom de onderdoorgang en mitigerende maatregelen Amendement D66   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen - Effect van verlagen maximale snelheid van 50 tot 30 km/uur op het traject van de ABR onderzoeken Amendement PvdA   Aangenomen
21-02-2022 Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen Raadsvoorstel College   Verworpen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost - Bebouwing in het middendeel van het plangebied geleidelijk laten oplopen vanaf de oostzijde Amendement Stadspartij   Aangenomen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost - Elke parkeerplaats op eigen terrein in mindering brengen op maximum in parkeergebouw Amendement ChristenUnie   Aangenomen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost - Lichthinder toetsen aan de richtlijn van de NSVV Amendement PvdA   Aangenomen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost - Gevels langs groenzone en groenblauwe zone natuurinclusief inrichten; en faunapassages aanleggen onder de weg die de groenzone doorsnijdt Amendement GroenLinks   Aangenomen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost - Met WUR en bedrijven in gesprek om parkeerregulering in Born Oost toe te passen en op zoek gaan naar mobiliteitsalternativen Motie Connect   Aangenomen
21-02-2022 Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Born Oost Raadsvoorstel College   Aangenomen
21-02-2022 Herijking Armoedebeleid - Verschillende aandachtspunten meenemen in opstellen van het armoedebeleid Motie Alle fracties   Aangenomen
21-02-2022 Herijking Armoedebeleid - Laptops of tablets beschikbaar voor kidneren Motie CDA   Aangenomen
21-02-2022 Herijking Armoedebeleid Raadsvoorstel College   Aangenomen
21-02-2022 Tekstvoorstellen van de aangenomen amendementen die zijn ingebracht bij het inpassingsplan BBW alsnog mee nemen in de brief aan de provincie Gelderland Motie VVD   Aangenomen